dnes je 5.3.2024

Input:

189/1946 Sb., Zákon o povinném očkování proti záškrtu

č. 189/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 2. října 1946
o povinném očkování proti záškrtu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Všeobecná ustanovení.
(1) K zamezení a potlačení záškrtu se zavádí povinné ochranné očkování (přeočkování) proti záškrtu (dále jen očkování).
(2) Očkování provádějí okresní národní výbory prostřednictvím okresních a státních obecních (městských) a obvodních lékařů a jiných zdravotních zařízení.
§ 2.
Očkování dětí.
(1) Každé dítě podléhá očkování, které se provede povinně celkem třikrát. První očkování může býti provedeno teprve po dosažení šesti měsíců života a musí býti provedeno nejpozději do dosažení dvou let. Druhému očkování podléhá dítě v kalendářním roce, ve kterém dovrší třetí rok života. Třetímu očkování podléhá dítě v kalendářním roce, ve kterém dovrší pátý rok života.
(2) Dítě, které před počátkem účinnosti tohoto zákona dovršilo druhý rok a nepřekročilo čtvrtý rok života, musí býti očkováno do konce roku 1947 a v kalendářním roce, v němž dovrší pátý rok života. Dítě, které před počátkem účinnosti tohoto zákona dovršilo pátý rok a nepřekročilo desátý rok života musí býti očkováno do konce roku 1947.
§ 3.
Mimořádné očkování.
Vyskytne-li se epidemie záškrtu, nebo vyžadují-li toho jinak veřejné zájmy zdravotní, může zemský národní výbor (na Slovensku pověřenec pro zdravotnictví) rozšířiti okruh osob, podléhajících očkování bez ohledu na omezení uvedená v § 2.
§ 4.
Odklad očkování.
Očkování se odloží u osob, o nichž se prokáže lékařským vysvědčením, nebo u nichž očkující lékař shledá, že by se očkováním ohrozilo jejich zdraví, na dobu, po kterou trvá zdravotní stav bránící očkování.
§ 5.
Zproštění očkování.
Očkování nepodléhá osoba, o které se prokáže lékařským vysvědčením, že byla očkována v kalendářním roce, v němž se měla podrobiti očkování.
§ 6.
Vynucené očkování.
Očkování lze vynutiti politickou exekucí, zejména přímým donucením.
§ 7.
Odpovědnost za očkování dětí.
Zákonní zástupci dětí a osoby, jimž jest svěřena péče o dítě, jsou povinni pečovati o to, aby se děti podrobily očkování podle tohoto zákona.
§ 8.
Očkovací seznamy.
(1) Okresní národní výbory jsou povinny podle směrnic, které vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvy vnitra a školství a osvěty, sestavovati za spolupůsobení místních národních výborů, správců matrik a ředitelů škol seznamy osob podléhajících očkování.
(2) Majitelé domů nebo jejich zástupci jsou povinni na vyzvání místního národního výboru předložiti úplné seznamy osob v domě bydlících, které podléhají očkování.
(3) Uživatelé bytů jsou povinni dodati majiteli domu nebo jeho zástupci na vyzvání seznam osob v bytě bydlících, které podléhají očkování.
§ 9.
Spolupůsobení místních národních výborů.
Úhrada nákladů.
(1) Místní národní výbory jsou povinny spolupůsobiti při provádění očkování a na vlastní náklad poskytnouti potřebné pomocné síly pro očkování, jakož i opatřiti a udržovati vhodné místnosti.
(2) Ostatní náklady na očkování hradí stát, pokud není úhradou povinen nositel sociálního pojištění.
(3) Očkování podle tohoto zákona je bezplatné; lékaři i pomocné síly nesmějí za očkovací