dnes je 26.5.2024

Input:

189/1947 Sb., Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948

č. 189/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7.října 1947
o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 1 a § 16, odst. 1 a 3 zákona ze dne 25.října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
ČÁST I.
§ 1.
(1) Podle tohoto nařízení se upravuje rozvržení
a) povinného osevu plodin a
b) výroby živočišných výrobků, které jsou uvedeny v § 3 zák. 192/1946 Sb., t. j. osev pšenice, žita a soureže, ječmene, ovsa, kukuřice, luštěnin, brambor, cukrovky, olejnin a pícnin a výroba masa hovězího a vepřového, sádla, mléka a vajec, tak, aby v zemědělských podnicích a chovateli skotu, prasat a slepic (§ 2) bylo dosaženo v hospodářském roce 1947/1948 předpokladů pro vyrobení toho množství zemědělských výrobků, které je stanoveno pro rok 1948 ve dvouletém hospodářském plánu, vyjma olejniny, u kterých se plánované množství snižuje na 88.000 tun.
(2) Výměra zemědělské půdy, potřebná pro osev plodin uvedených v odstavci 1, budiž v zemských, okresních a obecních plánech zemědělské výroby (§ 3, odst. 2) i u jednotlivých provozovatelů zemědělských podniků stanovena tak, aby vedle množství výrobků rostlinné provovýroby, stanoveného dvouletým hospodářským plánem, mohly býti vypěstovány i ostatní výrobky rostlinné provovýroby, jako čekanka, chmel, ovoce všeho druhu včetně vinných hroznů, kořeninová paprika, tabák, zelenina a j., a to, pokud nebude jinak stanoveno, v témže rozsahu, v jakém byly pěstovány v hospodářském roce 1946/1947.
§ 2.
(1) Zemědělskými podniky podle tohoto nařízení se rozumějí bez ohledu na rozsah nebo způsob provozování všechny podniky (nemovitosti) sloužící k získávání výrobků, které poskytuje rostlinná a živočišná prvovýroba, s výjimkou výroby lesní.
(2) Chovateli skotu (volů, býků, krav a mladého hovězího dobytka včetně telat), prasat a slepic se podle tohoto nařízení rozumějí osoby, které chovají skot, prasata a slepice, i když při tom neprovozují zemědělský podnik (odstavec 1).
§ 3.
(1) Úkoly, stanovené pro zemědělství zákonem č. 192/1946 Sb., se změnou uvedenou v § 1, odst. 1, rozvrhne ministerstvo zemědělství za součinnosti ministerstva výživy, pokud se tak již nestalo, opatřením učiněným podle § 12, odst. 1 uvedeného zákona, a to na zemi Českou a zemi Moravskoslezskou po vyjádření zemských národních výborů a po slyšení Jednotného svazu českých zemědělců, na Slovensko po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, které se dohodne s pověřenectvem výživy a vyslechne Jednotný svaz slovenských zemědělců; při tom stanoví pro každou zemi zemský plán zemědělské výroby.
(2) Zemské národní výbory, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, stanoví po slyšení příslušného Jednotného svazu zemědělců v rámci zemského plánu zemědělské výroby úkoly pro jednotlivé okresy (okresní plán zemědělské výroby), které okresní národní výbory rozvrhnou na obce svého obvodu, jimž stanoví obecní