dnes je 20.7.2024

Input:

189/1950 Sb., Zákon o pojistné smlouvě, platné do 31.3.1964

č. 189/1950 Zb.
[zrušené č. 40/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1950
o pojistné smlouvě.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Společná ustanovení.
§ 1.
(1) Pojištění umožňuje opatření finančních prostředků k úhradě majetkových potřeb, které vznikají nahodilými událostmi.
(2) Vzájemné vztahy účastníků pojistného poměru se upravují tak, aby pojištění chránilo především socialistické hospodářství a pracující lid před ztrátami a podporovalo jejich úsilí o zajištění a rozvoj výroby a o zvýšení životní úrovně, aby však nevedlo k obohacení a nebylo zneužíváno ke škodě socialistické společnosti.
Pojistná smlouva.
§ 2.
Pojistnou smlouvou se pojišťovna za úplatu (pojistné) zavazuje
a) při pojištění majetku nahradit škodu v mezích smlouvy,
b) při pojištění osob platit smlouvou určené částky, nastane-li za trvání pojištění událost ve smlouvě uvedená (pojistná příhoda).
§ 3.
(1) Do patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření pojistné smlouvy je pojišťovna povinna jej přijmout nebo učinit vlastní návrh nový nebo oznámit navrhovateli, že jeho návrh nepřijímá. Neučiní-li to pojišťovna v této lhůtě, platí návrh na uzavření pojistné smlouvy za přijatý prvním dnem následujícím po jejím uplynutí.
(2) Od doby doručení doplněného návrhu pojišťovně začíná běžet lhůta uvedená v předchozím odstavci znovu.
(3) Ustanovení předchozích odstavců neplatí, určí-li navrhovatel pro závaznost svého návrhu lhůtu kratší.
§ 4.
Pojistná smlouva platí - s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 - za uzavřenou dnem, kdy bylo doručeno přijetí návrhu druhé straně.
§ 5.
(1) K platnosti pojistné smlouvy je třeba písemné formy.
(2) Pojišťovna je povinna vydat druhé smluvní straně (pojistníkovi) listinu o pojistné smlouvě (pojistku).
(3) Výjimky z ustanovení předchozích odstavců může stanovit ministerstvo financí, zejména také v pojistných podmínkách (§ 7).
§ 6.
(1) Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud tu není pro osobu, na jejíž život, zdraví nebo majetek bylo pojištění sjednáno, v době, kdy má pojištění začít, možnost, že nastane pojistná příhoda (pojistné nebezpečí). Odstoupení od smlouvy má účinky, jako by smlouva nebyla uzavřena. Pokud zanikne pojistné nebezpečí po začátku pojištění, může pojistník právní poměr založený pojistnou smlouvou (pojistný poměr) vypovědět s okamžitou účinností.
(2) Vztahuje-li se pojištění na dobu před uzavřením pojistné smlouvy, je smlouva neplatná potud, pokud věděla v době uzavření pojistné smlouvy jen jedna ze stran, že pojistná příhoda již nastala nebo že ještě nenastala.
§ 7.
Pojistné podmínky.
(1) Součástí obsahu pojistné smlouvy jsou ustanovení pojistných podmínek. Pojistní podmínky pro jednotlivé druhy pojištění vydá ministerstvo financí a vyhlásí je v příslušném úředním listě. Ministerstvo financí může pojistné podmínky také měnit, a to, vyžaduje-li to obecný zájem, i s účinností pro platné pojistné poměry a neuspokojené nároky z nich.
(2) Odchylky od ustanovení pojistných podmínek lze ujednat, jen připouštějí-li to pojistní podmínky, nebo dá-li k tomu souhlas ministerstvo financí. Do pojistné smlouvy lze však pojmout ujednání doplňující a ujednání,