dnes je 2.10.2023

Input:

19/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé, platné do 22.8.1948

č. 19/1945 Zb.
[zrušené č. 214/1948 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 23. června 1945
o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Sbírka zákonů a nařízení státu Československého se nazývá Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé (v dalším jen „Sbírka“). Její zkratka je „Sb.“
§ 2.
Ve Sbírce se vyhlašují:
a) zákony (dekrety presidenta republiky),
b) mezinárodní smlouvy,
c) vládní nařízení,
d) nařízení a vyhlášky všeobecné povahy ústředních úřadů a orgánů, jestliže jich vyhlášení ve Sbírce vyžaduje zákon nebo vládní nařízení.
§ 3.
(1) Sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento dne platí za den vyhlášení.
(2) Jednotlivé právní předpisy a mezinárodní smlouvy ve Sbírce se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.
§ 4.
(1) Právní předpisy, uvedené v § 2 písm. a), c) a d), vyžadují ke své platnosti vyhlášení podle tohoto dekretu.
(2) Přílohy právních předpisů a mezinárodních smluv, vyhlašovaných ve Sbírce, mohou býti platně vyhlášeny mimo Sbírku vhodným způsobem, stanoveným přímo v předpisu nebo smlouvě, jejichž jsou součástí.
§ 5.
(1) Pokud v právních předpisech samých ani jinde není nic jiného stanoveno, nastává jejich účinnost patnáctého dne po uplynutí dne jich vyhlášení (§ 3, odst. 1).
(2) Vzájemný časový poměr právních předpisů, zařazených do Sbírky, se řídí dnem vyhlášení (§ 3, odst. 1).
§ 6.
(1) Redakce a administrace Sbírky přísluší ministerstvu vnitra.
(2) Obce jsou povinny opatřiti si aspoň jeden výtisk Sbírky. Částky Sbírky musí býti v místnostech obecního úřadu v úředních hodinách přístupny každému, kdo o to požádá.
§ 7.
Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě Sbírky opravují se ve Sbírce vyhláškou ministerstva vnitra.
§ 8.
Vyhlašování právních předpisů platných jen na Slovensku upravuje se zvláště.
§ 9.
(1) Tento dekret platí na území celého státu a nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení. Zároveň pozbývají platnosti zákon ze dne 13. března 1919, č. 139 Sb., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, ve znění zákona ze dne 20. prosince 1921, č. 500 Sb., a dekret presidenta republiky ze dne 26. října 1940, č. 4 Úř. věst. čsl., jímž se upravuje veřejné vyhlášení nové vydávaných právních ustanovení československé vlády.
(2) Tento dekret provede ministr vnitra.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.