dnes je 13.6.2024

Input:

19/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů

č. 19/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. března 1950,
kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 a § 3 zákona č. 18/1950 Sb., o zrušení osidlovacích úřadů:
§ 1.
(1) Působnost předsedy osidlovacího úřadu přechází na předsedu příslušného Fondu národní obnovy s výjimkou
a) působnosti zprostit na návrh předsedy Fondu národní obnovy služby zaměstnance, jehož úkol skončil (§ 11 odst. 1 vládního nařízení č. 45/1946 Sb., kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy), která přechází na ministra financí, a s výjimkou
b) působnosti býti slyšen o návrhu na jmenování a zproštění funkce předsedy Fondu národní obnovy (§ 3 odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a § 2 odst. 2 vl. nař. č. 45/1946 Sb.), která zaniká.
(2) Ostatní působnost osidlovacích úřadů přechází na příslušný Fond národní obnovy, pokud podle § 4 zák. č. 18/1950 Sb. nezaniká.
§ 2.
(1) Fond národní obnovy, zřízený při osidlovacím úřadě v Praze, jest při ministerstvu financí a Fond národní obnovy, zřízený při osidlovacím úřadě v Bratislavě, jest při pověřenectvu financí.
(2) Rada osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy (§ 3 odst. 3 dekretu č. 108/1945 Sb.) se zrušuje. Působnost rady zaniká s výjimkou působnosti svěřovat zastupování Fondu národní obnovy jeho úředníkům nebo jiným osobám a určovat odměny mimoúředních znalců (§ 1 odst. 3 a § 12 odst. 2 vl. nař. č. 45/1946 Sb.), která přechází na předsedu Fondu národní obnovy.
§ 3.
Působnost ministra vnitra podávat vládě návrh na jmenování předsedy Fondu národní obnovy a na zproštění funkce předsedy tohoto fondu (§ 3 odst. 2 dekretu č. 108/1945 Sb. a § 2 odst. 2 vl. nař. č. 45/1946 Sb.) přechází na ministra financí.
§ 4.
(1) Smluvní zaměstnanci osidlovacích úřadů se převádějí do osobního stavu ministerstva financí (pověřenectva financí).
(2) Zaměstnanci přidělení až dosud osidlovacím úřadům se považují za zaměstnance přidělené ministerstvu financí (pověřenectvu financí). Jejich osobním úřadem je poslední osobní úřad z doby před jejich přidělením osidlovacím úřadům; zanikl-li tento osobní úřad, aniž jeho působnost v osobních věcech zaměstnanců přešla na jiný úřad (orgán), je osobním úřadem těchto zaměstnanců ministerstvo financí (pověřenectvo financí).
(3) Zaměstnanci uvedení v předchozích odstavcích obstarávají práce Fondů národní obnovy.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 1950; provedou je ministři vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
 
Kabeš v. r