dnes je 25.7.2024

Input:

19/1954 Sb., Vládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh, platné do 29.12.1958

č. 19/1954 Zb.
[zrušené č. 89/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. dubna 1954
o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954, a podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Rozvoj socialistické výstavby našeho hospodářství vyžaduje, aby byly účelně upraveny nábor a odborná příprava pracovníků pro hospodářská odvětví a povolání též z řad mládeže, která po ukončení povinné školní docházky nepokračuje ve studiu ve výběrových postupných ročnících jedenáctileté střední školy nebo na výběrových školách, ani se neškolí v učilištích státních pracovních záloh.
§ 2.
(1) Nábor mládeže na učební a pracovní místa řídí ministerstvo pracovních sil v dohodě s ministerstvem školství a ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle potřeb státního plánu rozvoje národního hospodářství.
(2) Podniky provádějí nábor podle stanoveného plánu a odpovídají za jeho provedení.
(3) Výkonné orgány národních výborů pomáhají podnikům při náboru, dozírají na jeho průběh a pokud jde o nábor do zemědělství, organisují jeho provádění.
§ 3.
(1) Pro povolání, která vyžadují soustavného odborného školení, zpravidla alespoň jednoročního, se mládež připravuje v učňovských školách. Podniky přijímají tuto mládež do učebního poměru.
(2) Učňovské školy poskytují bezplatně odborně technické a všeobecné vzdělání a politickou, kulturní, tělesnou a brannou výchovu.
(3) Hmotné zabezpečení a odměňování učňů upravují ústřední úřady v dohodě s jednotnou odborovou organisací podle směrnic státní mzdové komise.
(4) Učňovské školy zřizují ústřední úřady, a to zpravidla při podnicích (závodech), které též obstarávají jejich bezprostřední správu.
(5) Ústřední rada odborů upraví vyhláškou v dohodě s ministerstvem pracovních sil a ostatními zúčastněnými úřady vznik a skončení učebního poměru a vzájemná práva a povinnosti podniků a učňů z něho vyplývající.
§ 4.
(1) Pro povolání, pro něž se nezřizují učňovské školy, se mládež připravuje v pracovním poměru v závodech.
(2) Podniky (závody) poskytují této mládeži bezplatně zejména odbornou přípravu potřebnou k výkonu prací, pro které byla přijata, a pečují o další zvyšování její kvalifikace a o její politickou, kulturní a tělesnou výchovu.
(3) Podrobnosti upraví Ústřední rada odborů vyhláškou v dohodě s ministerstvem pracovních sil a ostatními zúčastněnými ústředními úřady.
§ 5.
(1) Přípravu mládeže pro povolání (§§ 3 a 4) řídí příslušné ústřední úřady.
(2) Tuto působnost vykonávají ústřední úřady
a) v dohodě s ministerstvem pracovních sil, státním úřadem plánovacím a jednotnou odborovou organisací, pokud jde o stanovení povolání, pro která se mládež připravuje v učňovských školách, po případě v závodech, délky této přípravy a podmínek pro přijímání mládeže na učební a pracovní místa;
b) ve spolupráci s ministerstvem pracovních sil, pokud jde o stanovení učebních plánů a osnov,