dnes je 16.4.2024

Input:

19/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami

č. 19/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. ledna 1961
o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami
Dne 14. prosince 1959 byly v Sofii podepsány Smlouva o spolupráci na úseku veterinárním a Smlouva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami.
Uvedené Smlouvy ratifikoval president republiky dne 27. června 1960.
Smlouva o spolupráci na úseku veterinárním vstoupila v platnost dne 12. září 1960 a Smlouva o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami dne 19. října 1960.
Český překlad uvedených Smluv se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
SMLOUVA
o spolupráci na úseku veterinárním
Smluvní strany vědomy si nebezpečí, jakým jsou pro národní hospodářství a pro zdraví obyvatelstva všech zemí nakažlivé a jiné nemoci zvířat,
vedeny přáním rozšířit spolupráci na úseku veterinární vědy a praxe při koordinaci opatření proti nemocem zvířat, při vypracování jednotných předpisů o vývozu, dovozu a tranzitu zvířat, potravin a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být nositeli infekce, a také na úseku výroby biologických preparátů a jiných prostředků, používaných ve veterinárním lékařství,
vycházejíce ze zájmů vzájemné ochrany území před nákazami, ze zájmu odstranit nebezpečí nákazy lidí i zvířat stejnými nemocemi a ze zájmu všech zemí na rozvíjení hospodářských a obchodních styků,
rozhodly se uzavřít Smlouvu, v níž se shodly na následujícím:
Článek I
Aby předešly nakažlivým a jiným hromadným onemocněním zvířat a aby překonaly již vzniklá onemocnění, budou smluvní strany provádět:
1. Koordinaci opatření nutných k zamezení rozšiřování infekčních nemocí a také k likvidaci těchto nemocí a budou v nutných případech provádět společná opatření, zejména v pohraničních oblastech.
2. Pravidelnou (nejméně jednou měsíčně) výměnu informací o rozšiřování nakažlivých onemocnění, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této Smlouvě.
3. Okamžité informování ostatních účastníků Smlouvy o vzniku a rozšíření na svém území nemocí s vysokým stupněm nakažlivosti nebo úmrtnosti zvířat a o opatřeních k likvidaci těchto nemocí (seznam nemocí je uveden v příloze č. 2 k této Smlouvě).
4. Koordinaci plánu výroby sér, vakcin a jiných veterinárních přípravků a unifikaci státní kontroly těchto přípravků.
5. Technickou pomoc na žádost kterékoliv smluvní strany při studiu onemocnění zvířat a pomoc v boji s těmito nemocemi tím, že v nutných případech budou vysláni na pomoc odborníci a také dodáno zařízení a veterinární přípravky.
6. Pomoc na žádost kterékoliv smluvní strany při organizaci výroby nebo získávání vakcin, sér, antibiotik, diagnostických a farmaceutických preparátů a jiných prostředků používaných ve veterinárním lékařství, a také pomoc při projektování výstavby veterinárních objektů.
7. Spolupráci vědeckých ústavů veterinárního lékařství při výzkumu nemocí zvířat a zejména antropozoonos, spolupráci ve zdokonalování a používání nejefektivnějších