dnes je 16.4.2024

Input:

19/1963 Sb., Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob, platné do 30.4.1964

č. 19/1963 Zb.
[zrušené č. 72/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 15. února 1963
o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se všemi ústředními úřady a orgány podle § 21 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku, po projednání s některými národními výbory a s vybranými podniky:
Předmět úpravy
§ 1
Tato vyhláška upravuje smluvní nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a od soukromých právnických osob (dále jen „soukromníci“) za úplatu zcela nebo zčásti peněžitou, jakož i způsob úhrady peněžité úplaty a její uvolňování.
§ 2
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na nabývání:
a) zemědělských výrobků, hospodářských nebo domácích zvířat, jde-li o plnění dodávkových úkolů a prodej přebytků zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů.1) Vztahují se však na nabývání těchto věcí, jsou-li zcizovány v souvislosti s převodem hospodářství jednotných zemědělských družstev a jednotlivě hospodařících rolníků do státních organizací2) anebo v souvislosti s odevzdáním soukromého zemědělského závodu (jeho části) do užívání státní organizaci nebo jednotnému zemědělskému družstvu,3)
b) včelstev, jakož i zvěře a zvířat, je-li dovoleno je volně chytat,
c) lesních plodin, léčivých bylin, surovin a předmětů, je-li dovoleno je volně sbírat, a různých dřevin od jejich pěstitelů,
d) prototypů vynálezů a zlepšovacích návrhů od původců nebo navrhovatelů, bylo-li již rozhodnuto příslušným orgánem, že se vynález nebo zlepšovací návrh přijímá, vyzkouší nebo zavede,
e) surovin národními podniky Sběrné suroviny a Kovošrot,
f) uměleckých nebo vědeckých děl od jejich autorů, vdov (družek) a nezletilých sirotků po nich,
g) drahých kovů (zlato, stříbro, platina) organizací oprávněnou k tomu podle zvláštních předpisů,
h) věcí v exekučním řízení,
ch) inventáře a zásob nabývaných od nájemců půdy, která nepodléhá výkupu podle § 2 zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě. O náhradách za tento majetek platí obdobně předpisy o náhradách za inventář koupený podle § 6 odst. 5 zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy, a podle § 14 odst. 2 zákona č. 46/1948 Sb.,4)
i) práv.
Nabývání věcí
§ 3
(1) Socialistická organizace (dále jen „organizace“) smí nabývat od soukromníka za úplatu - není-li v této vyhlášce nebo ve zvláštních předpisech stanoveno jinak - jen nemovitosti pro plánované potřeby rozvoje národního hospodářství a předměty kulturní nebo vědecké hodnoty pro galerie, muzea, vědecké ústavy nebo pro vývoz.
(2) Socialistická organizace je povinna
a) přezkoumat, zda nabytí věci bude v souladu s platnými předpisy, zejména s předpisy o plánování, rozpočtování a o devizovém hospodářství,
b) přezkoumat, zda úplata za věc nepřesáhne cenu věci odpovídající platným předpisům,
c) požadovat na soukromníkovi, aby osvědčil své vlastnictví, a je-li spoluvlastníkem, aby osvědčil též výši spoluvlastnického podílu,
d) vyžádat si přivolení nadřízeného orgánu, pokud je přivolení podle ustanovení § 4 třeba.