dnes je 26.9.2023

Input:

190/1948 Sb., Zákon o lékárnickém studiu, platné do 2.6.1950

č. 190/1948 Zb.
[zrušené č. 58/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o lékárnickém studiu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Lékárnické studium se přičleňuje k lékařské fakultě na universitě Karlově v Praze, na Masarykově universitě v Brně a na universitě v Bratislavě.
(2) Při přípravě lékárnického studia se použije zařízení lékařských i přírodovědeckých fakult universit uvedených v odstavci 1, po případě i jiných vysokých škol.
(3) Členové profesorských sborů lékařské a přírodovědecké fakulty, kteří konají přednášky na lékárnickém studiu, tvoří odborový sbor lékárnického studia. Členové odborového sboru volí ze sebe na dobu jednoho studijního roku předsedu odborového sboru, který svolává členy sboru k poradám o věcech lékárnického studia. Působnost odborového sboru a jeho poměr k profesorským sborům obou fakult určí ministerstvo školství a osvěty.
§ 2.
Studijní doba lékárnického studia se stanoví na čtyři roky.
§ 3.
(1) K dosažení hodnosti magistra farmacie třeba vykonati dvě státní zkoušky.
(2) Magistr farmacie může dosáhnouti hodnosti doktora farmacie, splní-li podmínky rigorosním řádem.
(3) Studijní, zkušební a rigorosní řády vydá ministerstvo školství a osvěty.
§ 4.
(1) Čtyřleté lékárnické studium se zahájí počínajíc studijním rokem 1948/49.
(2) Aspiranti farmacie a posluchači lékárnického studia, kteří nastoupili lékárnickou praxi, po případě universitní lékárnické studium před účinností tohoto zákona, mohou dokončiti studium podle dosavadních předpisů, nejpozději do konce roku 1953.
(3) Ministerstvo školství a osvěty stanoví podmínky, za kterých absolventi dosavadního lékárnického studia mohou doplniti své vzdělání podle studijních a zkušebních řádů čtyřletého studia a dosáhnouti doktorátu farmacie.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.