dnes je 29.2.2024

Input:

190/1950 Sb., Zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví, platné do 31.12.1952

č. 190/1950 Zb.
[zrušené č. 85/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1950
o úkolech a organisaci pojišťovnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Všeobecné ustanovení.
§ 1.
(1) Aby v zájmu pracujícího lidu bylo zabezpečeno plnění všech úkolů, které jednotný hospodářský plán ukládá pojišťovnictví, upravují se jeho úkoly a organisace.
(2) K pojišťovnictví ve smyslu tohoto zákona náleží provozování pojištění, provozování zajištění, jakož i zprostředkování pojištění nebo zajištění.
Oddíl II.
Pojišťovna.
§ 2.
Právní poměry pojišťovny.
(1) Pojištění provozuje Československá pojišťovna, národní podnik (dále jen „pojišťovna“), jež byla zřízena podle dekretu presidenta republiky č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
(2) Pojišťovna je samostatná právnická osoba.
(3) Sídlo pojišťovny je v Praze.
Úkoly a činnost pojišťovny.
§ 3.
(1) Pojišťovna má výlučné právo provozovat na území Československé republiky dobrovolné i povinné pojištění osob a majetku. Je oprávněna též provozovat zajištění.
(2) Pojišťovna se účastní péče, která má zabránit vzniku pojistných příhod a chránit před jejich následky, podle směrnic, které vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí a s jinými zúčastněnými ministerstvy.
(3) Oprávnění pojišťovny podle odstavce 1 se nedotýká působnosti Ústřední národní pojišťovny ani pojišťovacích zařízení, jejichž vlastním účelem je pojišťovat dávky obdobné dávkám národního pojištění.
§ 4.
(1) Pojišťovna provozuje ve zvláštním pojistném fondu s odděleným účtováním a hospodařením pojištění národního majetku.
(2) Národní majetek, který je svěřen do správy státním orgánům, je souborně pojištěn v rozsahu a za podmínek, které stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvy vnitra a stavebního průmyslu a zúčastněným ministerstvem.
(3) Národní a komunální podniky jsou povinny pojistit se proti následkům zákonné odpovědnosti a pojistit majetek, který je jim svěřen do správy, proti škodám živelním; proti jiným škodám mohou pojistiti tento majetek, jen vyžaduje-li toho hospodářská potřeba podniku. Ve stejném rozsahu se pojistí i jiné socialistické právnické osoby, kterým byl svěřen národní majetek do správy a jež určí ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy. Na smlouvy o pojištění podle předchozích vět se vztahují přiměřeně ustanovení části první zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži.
§ 5.
Vláda může nařízením stanovit pro určitý okruh osob povinnost pojistit se proti škodám určitého druhu.
§ 6.
(1) Činnost pojišťovny je určována jejím schváleným podnikovým plánem. Podnikový plán pojišťovny je svým obsahem součástí jednotného hospodářského plánu.
(2) Podnikový plán pojišťovny schvaluje ministerstvo financí.
§ 7.
Územní organisace pojišťovny.
(1) Pojišťovna provozuje svou činnost ústředím, oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě (dále jen „oblastní ústav“) a pobočkami.
(2) Pojišťovna je povinna zabezpečit účelnou decentralisací své činnosti přímý styk s pojistníky a spolupráci s národními výbory.
Správa pojišťovny.
§ 8.
(1) Pojišťovnu řídí a navenek