dnes je 16.4.2024

Input:

190/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty, platné do 31.1.1969

č. 190/1964 Zb.
[zrušené č. 6/1969 Zb.]
Vyhláška
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 7. října 1964
o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 40 odst. 2 a § 50 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1
(1) Z věcí dovážených z ciziny bez úplaty pro vlastní potřebu dovozce (příjemce), a je-li dovozcem (příjemcem) občan, i pro vlastní potřebu příslušníků jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, se vybírá clo a náhradní dávka za daň z obratu paušální částkou (dále jen „paušál“).
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na bezúplatný dovoz věcí organizacemi oprávněnými provozovat zahraniční obchod podle zvláštních předpisů, souvisí-li takový dovoz s jejich obchodní činností.
§ 2
(1) Paušál se vyměřuje podle sazeb stanovených v paušálním sazebníku uvedeném v příloze.
(2) Paušál se vyměřuje zásadně podle základních sazeb. Zvýšené sazby stanovené pro určité druhy věcí se použijí jen při projednávání dárkových zásilek pro občany.
§ 3
(1) Základem pro vyměření paušálu podle váhy je čistá váha. Z věcí, na které je stanovena za 1 kg sazba 100 Kčs a vyšší, může být paušál vyměřen podle vlastní váhy, lze-li tuto váhu zjistit bez obtíží.
(2) Vyměřuje-li se paušál pole ceny věcí, tvoří základ tuzemská maloobchodní cena stejných nebo podobných věcí. Cenu určuje celnice podle svých zkušeností nebo na náklad dovozce (příjemce) podle posudku znalce (u poštovních zásilek hradí náklady znaleckého posudku adresát, pokud zásilku přijme).
§ 4
Bezplatně dovezené věci mohou být zcizeny jen výjimečně a jen se souhlasem celní správy. Dá-li celní správa k zcizení souhlas a pokud z věcí byl vyměřen paušál podle základní sazby. Je dovozce (příjemce) povinen zaplatit ještě 50% tohoto vyměřeného paušálu.
§ 5
Jinak platí o paušálu přiměřeně předpisy o cle. Nejsou dotčeny předpisy o celním osvobození a o řízení před orgány celní správy.
§ 6
Zrušují se:
a) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 175/1957 Ú. l., o náhradní dávce za daň z obratu při dovozu zboží bez úplaty,
b) vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 39/1961 Sb., o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1964.
 
Ministr:
Hamouz v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 190/1964 Sb.
Paušální sazebník
Tabulka paušálního sazebníku viz Sb. 1964, příloha k vyhlášce č. 190/1964 Sb.