dnes je 29.2.2024

Input:

191/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy

č. 191/1947 Zb.
[zrušené nepriamo č. 65/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zemědělství
ze dne 29. října 1947,
kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy.
Podle § 9, odst. 2 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, vyhlašuji pro účely tohoto zákona v příloze zákon ze dne 30. ledna 1947, č. 16 Sb., o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, ve znění upraveném podle § 9, odst. 1 zák. č. 142/1947 Sb.
 
Ďuriš v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 191/1947 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. ledna 1947,
č. 16 Sb.,
o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, ve znění upraveném podle § 9, odst. 1 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
§ 1.
(1) Zaměstnanci, kteří budou v den, kterým bude převzat nebo vyvlastněn majetek podle zákona č. 142/1947 Sb., zaměstnáni na tomto majetku, a u nichž budou splněny další podmínky podle § 2, budou přijati, požádají-li o to, do pracovního (služebního) poměru československým státem (státním podnikem, ministerstvem zemědělství - náhradovým fondem), okresy, obcemi nebo družstvy, a to v počtu, který jest úměrný potřebě správy a hospodaření na půdě převzaté a spravované ministerstvem zemědělství - náhradovým fondem, po případě na půdě odevzdané nebo přidělené (§ 8 zák. č. 142/1947 Sb.).
(2) Tito zaměstnanci budou přijati v přednostním pořadí přede všemi jinými uchazeči na místa odpovídající jejich předběžnému vzdělání a jejich schopnostem za mzdových (platových) a jiných pracovních podmínek, stanovených předpisy platnými pro úpravu pracovního (služebního) poměru u příslušného zaměstnavatele.
(3) Zaměstnanci na majetku převzatém nebo vyvlastněném (odstavec 1), kteří sice nesplňují podmínky stanovené v § 2, odst. 1, písm. a) a b), mají však předepsanou odbornou způsobilost pro vykonávání služby, kterou dosud zastávají, mohou býti v mezích potřeby stanovené v odstavci 1, požádají-li o to, dále zaměstnávání ve službách subjektů tam uvedených, mohou-li býti upotřebeni vedle zaměstnanců, kteří budou přijati podle odstavce 2.
§ 2.
(1) Zaměstnanci podle § 1, odst. 1 a 2 se rozumějí jen ti zaměstnanci, kteří
a) jsou starší 18 let,
b) byli ke dni, kterým bude převzat nebo vyvlastněn majetek podle zákona č. 142/1947 Sb., zaměstnáni na majetku převzatém alespoň dva roky,
c) zůstali i po tomto dni na uvedeném majetku a vykonávají práce nebo služby pro některý ze subjektů uvedených v § 1, odst. 1.
(2) Přerušení zaměstnání pro prokázanou nemoc nebo úraz nebo pro účast na boji za osvobození (§ 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných