dnes je 19.7.2024

Input:

191/1948 Zb., Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach

191/1948 Zb.
Zákon
zo dňa 20. júla 1948
o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach.
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Začiatkom študijného roku 1948/49 zriaďuje sa v Košiciach pobočka lekárskej fakulty univerzity v Bratislave.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a osvety v dohode so zúčastnenými ministrami.
 
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
Dr. Nejedlý v.r.