dnes je 19.7.2024

Input:

191/1950 Zb., Zákon zmenkový a šekový

191/1950 Sb.
Zákon
zmenkový a šekový
zo dňa 20. decembra 1950
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I
ZMENKA
Prvá časť
CUDZIA ZMENKA
Prvý diel
VYSTAVENIE A FORMA CUDZEJ ZMENKY
§ 1
Cudzia zmenka obsahuje:
1. označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;
2. bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu;
3. meno toho, kto má platiť (zmenečníka);
4. údaj sročnosti;
5. údaj miesta, kde sa má platiť;
6. meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;
7. dátum a miesto vystavenia zmenky;
8. podpis vystaviteľa.
§ 2
(1) Listina, v ktorej chýba niektorá náležitosť uvedená v predchádzajúcom paragrafe, nie je platná ako cudzia zmenka, s výhradou prípadov uvedených v nasledujúcich odsekoch.
(2) O zmenke, v ktorej nie je údaj sročnosti, platí, že je sročná na videnie.
(3) Ak niet osobitného údaja, platí, že miesto uvedené při mene zmenečníka je platobným miestom a zároveň miestom bydliska zmenečníka.
(4) Ak sa v zmenke neudáva miesto vystavenia, platí, že bola vystavená v mieste uvedenom pri mene vystaviteľa.
§ 3
(1) Zmenka môže znieť na vlastný rad vystaviteľa.
(2) Vo zmenke môže byť udaný ako zmenečník sám vystaviteľ.
(3) Zmenku možno vystaviť na účet tretej osoby.
§ 4
Zmenku možno urobiť sročnou u tretej osoby, a to buď v mieste bydliska zmenečníka, alebo v inom mieste.
§ 5
(1) Vo zmenke sročnej na videnie alebo na určitý čas po videní môže vystaviteľ ustanoviť zúrokovanie zmenkovej sumy. V inej zmenke platí táto doložka za nenapísanú.
(2) Úrokovú mieru treba udať vo zmenke; ak chýba tento údaj, platí úroková doložka za nenapísanú.
(3) Úrok sa počíta od dáta vystavenia zmenky, pokiaľ nie je určený deň iný.
§ 6
(1) Ak je zmenková suma udaná ako slovami, tak aj číslami a ak sa tieto údaje neshodujú, platí suma vyjadrená slovami.
(2) Ak je zmenková suma udaná niekoľko ráz slovami alebo niekoľko ráz číslami a ak sa tieto údaje neshodujú, platí suma najmenšia.
§ 7
Ak sú na zmenke podpisy osôb, ktoré sa nemôžu zmenečne zaväzovať, podpisy nepravé, podpisy vymyslených osôb alebo podpisy, ktoré z nejakého iného dôvodu nezaväzujú osoby, ktoré sa na zmenku podpísaly alebo v mene ktorých bola zmenka podpísaná, nemá to vplyv na platnosť záväzkov ostatných osôb na nej podpísaných.
§ 8
Kto sa podpíše na zmenku ako zástupca osoby, za ktorú nie je oprávnený konať, je sám zmenečne zaviazaný, a ak zaplatí, má tie isté práva, aké by mala osoba, za ktorú podľa svojich údajov konal. To platí aj o zástupcovi, ktorý prekročil medze svojho oprávnenia.
§ 9
(1) Vystaviteľ zodpovedá za prijatie a zaplatenie zmenky.
(2) Svoju zodpovednosť za prijatie môže vystaviteľ vylúčiť; každá doložka, ktorou vylúči svoju zodpovednosť za zaplatenie, platí za nenapísanú.
§ 10
Ak nebola zmenka, ktorá bola pri vydaní neúplná, vyplnená tak, ako bolo dojednané, nemožno namietať majiteľovi zmenky, že tieto dojednania neboly dodržané, okrem ak majiteľ nadobudol zmenku zlomyseľne alebo sa pri nadobúdaní zmenky previnil hrubou nedbanlivosťou.
Druhý diel
INDOSAMENT
§ 11
(1) Každú zmenku, i keď nebola vystavená na rad, možno previesť indosamentom