dnes je 17.4.2024

Input:

192/1947 Sb., Mírová smlouva s Maďarskem

č. 192/1947 Zb.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
DR. EDVARD BENEŠ, PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
VŠEM, KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU, POZDRAVENÍ.
JMÉNEM SPOJENÝCH A PŘIDRUŽENÝCH MOCNOSTÍ
a
MAĎARSKA BYLA SJEDNÁNA V PAŘÍŽI
DNE 10. ÚNORA 1947
TATO MÍROVÁ SMLOUVA:
(Text v jazyce ruském a anglickém je uveden v částce 91/1947 od strany 963.)
(Preklad.)
Mierová smluva s Maďarskom.
Sväz sovietskych socialistických republík, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Austrália, Bieloruská sovietska socialistická republika, Kanada, Československo, India, Nový Zéland, Ukrajinská sovietska socialistická republika, Juhoafrická Únia a Ĺudová federátívna republika Juhoslávie ako štáty, ktoré sú vo vojne s Maďarskom a činne viedly vojnu proti europským nepriateľským štátom značnými vojenskými silami, označované v ďalšom ako „Mocnosti spojené a sdružené“, na strane jednej, a Maďarsko na strane druhej;
vzhľadom k tomu, že Maďarsko, ktoré sa stalo spojencom hitlerovského Nemecka a zúčastnilo sa po jeho boku vojny proti Sväzu sovietskych socialistických republík, Spojenému kráľovstvu, Spojeným štátom americkým a iným Spojeným národom, nesie svoj podiel zodpovednosti za túto vojnu;
že však Maďarsko 28. decembra 1944 prerušilo styky s Nemeckom, vypovedalo vojnu s vládami Sväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických, jednajúcimi menom všetkých Spojených národov, ktoré boly vo vojne s Maďarskom; a
že Mocnosti spojené a sdružené i Maďarsko si želajú uzavrieť mierovú smluvu, ktorá podľa zásad spravodlivosti upraví ešte nevyriešené otázky, vyplývajúce z udalostí vpredu spomenutých a vytvoria základ priateľských stykov medzi nimi, umožňujúc tak Mocnostiam spojeným a sdruženým podporovať žiadosť Maďarska o jeho priatie za člena Spojených národov a o jeho prístup ku každej dohode, uzavretej pod záštitou Spojených národov;
rozhodly sa preto vyhlásiť ukončenie vojnového stavu a za tým cieľom uzavrieť túto mierovú smluvu a ustanovily preto podpísaných splnomocnencov, ktorí po predložení svojich plných mocí, ktoré boly najdené v dobrej a náležitej forme, sa takto dohodli:
ČASŤ I.
Hranice Maďarska.
Článok 1.
1. Hranice Maďarska s Rakúskom a s Juhosláviou zostanú také, aké boly 1. januára 1938.
2. Rozhodnutia viedenskej arbitráže z 30. augusta 1940 sa vyhlasujú za nulitné. Hranica medzi Maďarskom a rumunskom, tak ako bola 1. januára 1938, sa týmto obnovuje.
3. Hranica medzi Maďarskom a Sväzom sovietskych socialistických republík od bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Rumunska, k bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Československa, sleduje bývalú hranice medzi Maďarskom a Československom, tak ako bola 1. januára 1938.
4.
a) Rozhodnutia viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 sa vyhlasujú za nulitné.
b) Hranica medzi Maďarskom a Československom, od bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Rakúska, k bodu, kde sa stýka hranica týchto dvoch štátov a Sväzu sovietskych socialistických republík, sa týmto obnovuje, ako bola 1. januára 1938, s výnimkou zmeny vyplývajúcej z ustanovení následujúcej litery.