dnes je 18.4.2024

Input:

192/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě

č. 192/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 a § 9, odst. 2 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě):
ČÁST I.
Výběr půdy a zjišťování její průměrné hodnoty (bonity).
Provádění výběru.
§ 1.
(1) Vlastník půdy podléhající výkupu podle § 1, odst. 2 zák. č. 46/1948 Sb. (dále jen „zákon“) jest oprávněn vybrati si do přípustné výměry 50 ha půdu podle své volby, a to buď zemědělskou nebo lesní nebo obojí, vždy však průměrné hodnoty (bonity) příslušného druhu půdy (§ 6, odst. 1 zákona).
(2) Vlastník, kterému se má ponechati půda podle § 1, odst. 3 zákona půda ve výměře do 2 ha podle § 1, odst. 4, písm. f) zákona nebo do 4 ha podle § 1, odst. 5 zákona, má volnost výběru půdy do příslušné výměry.
§ 2.
(1) Do výměry půdy označené v § 1, jež se vlastníku na jeho žádost nebo ze zákona ponechává, se započítává i zastavěná plocha, požádá-li vlastník o její ponechání.
(2) Pokud zastavěné plochy, nádvoří a soukromé cesty slouží v případech uvedených v § 1, odst. 1 zemědělské výrobě a nejsou nutné k řádnému hospodaření na půdě ponechané vlastníku, vykoupí je stát. Části zastavěných ploch a nádvoří přesahující potřebu vlastníka se vykoupí jen tenkráte, lze-li je technicky a hospodářsky odděliti. Při tom jest jednotlivé druhy budov (obytné, stáje, stodoly a pod.) posuzovati odděleně.
(3) V případech uvedených v § 1, odst. 2 se ponechává vlastníku na jeho žádost celá zastavěná plocha, pokud nepřesahuje stanovenou výměru, není-li tím ohrožen veřejný zájem a je-li zároveň zajištěno účelné použití vykoupené půdy.
§ 3.
Při výběru půdy, která se vlastníku ponechává (§ 1), jest dbáti vždy toho, aby vlastníku byl ponechán podle možnosti souvislý hospodářský celek a aby nebyly ohroženy veřejný zájem (na př. scelování pozemků) a účelné použití vykoupené půdy. Nedojde-li k dohodě o výběru půdy, budiž dále přihlíženo k tomu, aby v zemědělské půdě, ponechávané vlastníku podle § 1, odst. 1, byly zastoupeny jednotlivé druhy vzdělávání podle možnosti ve stejném poměru, jako tomu bylo před výkupem půdy, a aby se průměrná vzdálenost pozemků od hospodářských budov podle možnosti nezměnila. Podrobnosti o zjišťování průměrné vzdálenosti pozemků stanoví ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.
§ 4.
Výběr půdy ponechané vlastníku podle § 1, odst. 2 zákona jest provésti tak, aby se její průměrná hodnota (bonita) neodchylovala více než o 10 % od průměrné hodnoty (bonity) jeho dosavadní půdy.
Zjišťování průměrné hodnoty.
§ 5.
Hodnota (bonita) zemědělské půdy se posuzuje podle jejího katastrálního výtěžku z 1 ha. Průměrná hodnota (bonita) souboru zemědělských pozemků se posuzuje podle jejich průměrného katastrálního výtěžku, který se zjistí dělením úhrnu katastrálního výtěžku všech pozemků jejich celkovou výměrou.
§ 6.
Hodnota(bonita) lesa se pro účely uvedené v § 1, odst. 1 stanoví směrnými cenami (§ 15). Průměrná hodnota (bonita) lesa se vypočte tak, že se jeho