dnes je 9.12.2023

Input:

192/1960 Sb., Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

č. 192/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva spotřebního průmyslu
ze dne 23. prosince 1960
o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Ministerstvo spotřebního průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 181/1958 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu, se mění takto:
1. Ustanovení § 15 odst. 4 zní:
„Organizace vnitřního obchodu jsou povinny uzavírat dodávkové smlouvy na exportní souběhy textilního zboží vznikající při výrobě pro vývoz v množství, které na ně připadá podle odstavce 1, a konfekci a prádlo vyrobené prokazatelně z exportních souběhů. Tato povinnost se nevztahuje na exportní souběhy výrobků exotických a naprosto nevhodných pro tuzemsko.
Podrobnosti jsou upraveny dohodou, uzavřenou mezi ministryní spotřebního průmyslu a ministry zahraničního a vnitřního obchodu; text této dohody byl zaslán všem zúčastněným organizacím a je též otištěn v Instrukcích ministerstva spotřebního průmyslu částka 60/38 z roku 1960.“
2. Ustanovení § 38 odst. 1 zní:
„Pro uzavírání dodávkových smluv na exportní souběhy výrobků sklářských a keramických organizacemi vnitřního obchodu platí ustanovení § 15 obdobně.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.
 
Ministryně:
Machačová v. r.