dnes je 3.12.2023

Input:

192/1968 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii

č. 192/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 19. prosince 1968
o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Dne 1. července 1959 byla ve Vídni schválena Radou guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
President republiky Dohodu ratifikoval a listina o přijetí Dohody byla uložena u generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 7. února 1968.
Dohoda vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost na základě svého článku XII dnem 7 února 1968.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
Ověřená kopie Dohody je uložena v archivu ministerstva zahraničních věcí.
 
Ministr:
v z. Ing. Bušniak v. r.
 
DOHODA
o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Jelikož článek XV C Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii stanoví, že právní způsobilost, výsady a imunity zmíněné v tomto článku budou vymezeny ve zvláštní dohodě nebo dohodách mezi Agenturou, kterou k tomu účelu bude zastupovat generální ředitel, jednající podle směrnic Rady guvernérů, a jednotlivými členy,
jelikož Dohoda o vztazích mezi agenturou a Organizací spojených národů byla přijata podle článku XVI Stanov a
jelikož Valné shromáždění Organizace spojených národů, v úsilí o co největší sjednocení výsad a imunit, kterých požívá Organizace spojených národů a různé odborné organizace přidružené k Organizaci spojených národů, přijalo Úmluvu o výsadách a imunitách odborných organizací a řada členů Organizace spojených národů se k ní připojila,
Rada guvernérů
1. schválila, aniž by tím zavázala vlády zastoupené v Radě, níže uvedený text, který se obecně shoduje s Úmluvou o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, a
2. vyzývá členské státy Agentury, aby uvážily tento text, a shledají-li jej v pořádku, aby přijaly uvedenou Dohodu.
Článek I
Definice
Oddíl 1
V této Úmluvě:
(1) Výraz „Agentura“ znamená Mezinárodní agenturu pro atomovou energii.
(2) Pro účely článku III. slova „majetek a aktiva“ zahrnují rovněž majetek a fondy v opatrování Agentury nebo spravované Agenturou při výkonu jejích funkcí podle Stanov.
(3) Pro účely článků V a VIII výraz „zástupci členů“ zahrnuje všechny guvernéry, zástupce, náhradníky, poradce, technické experty a tajemníky delegací.
(4) V oddílech 12, 13, 14 a 27 se výrazem „schůze svolaná Agenturou“ rozumí schůze:
1. její generální konference a její Rady guvernérů;
2. jakékoliv mezinárodní konference, sympozia, semináře nebo panelu svolané Agenturou;
3. jakéhokoliv výboru kteréhokoli z těchto orgánů
(5) Pro účely článku VI a IX výraz „úředníci Agentury“ znamená generálního ředitele a všechen personál Agentury s výjimkou personálu najímaného v místě a placeného hodinovou mzdou.
Článek II
Právní způsobilost
Oddíl 2
Agentura je právnickou osobou. Má způsobilost a) sjednávat smlouvy, b) nabývat nemovitého a movitého majetku a disponovat jím, c) vystupovat před soudy.
Článek III
Majetek, fondy a aktiva
Oddíl 3
Agentura, její majetek a aktiva umístěná