dnes je 21.5.2024

Input:

193/1946 Sb., Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen

č. 193/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. října 1946
o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Změny v hospodaření sirotčích pokladen.
§ 1.
(1) Hotovosti chráněnců nesmějí býti již nově ukládány v sirotčích pokladnách.
(2) Toto ustanovení neplatí, má-li chráněnec v sirotčí pokladně již hotovost a jde-li o uložení jeho další hotovosti.
§ 2.
Sirotčí pokladny nesmějí již poskytovati nové hypotekární zápůjčky.
§ 3.
Zápůjčky poskytované sirotčími pokladnami jiným sirotčím pokladnám (t. zv. vzájemné zápůjčky) nebudou do 31. prosince 1947 úrokovány.
§ 4.
Sirotčí pokladny v zemích České a Moravskoslezské ručí za své závazky vzájemně.
§ 5.
Dá-li soud souhlas k předčasnému splacení celého zbytku nebo k předčasnému částečnému splacení hypotekární zápůjčky, zúčtují se dlužníku k dobru úroky ze splacené jistinné částky za dobu od 1. dne měsíce následujícího po dni platby do konce období, za které byly úroky již zaplaceny.
§ 6.
(1) Odůvodňují-li to hospodářské poměry způsobené válkou, může president zemského soudu dáti souhlas, aby byly prominuty dlužné úroky z prodlení z hypotekárních zápůjček sirotčí pokladny a aby byl povolen na přiměřenou dobu odklad placení úmoru a úroků, splatných v letech 1938 až 1947.
(2) President zemského soudu rozhodne o tom, zda ztráta vzešlá při správě sirotčí pokladny má býti kryta z reservního fondu; jde-li o částku převyšující 10 000,- Kčs, rozhodne o odpisu ministerstvo spravedlnosti po dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.
§ 7.
(1) Od r. 1947 bude každoročně věnována přiměřená kvota celkových čistých správních přebytků sirotčích pokladen jako příspěvek účelům péče o mládež, které pro běžný rok označí ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem sociální péče, zejména účelům péče o mládež chudou, opuštěnou a zanedbanou a účelům právní ochrany mládeže.
(2) Percentuelní výši kvoty stanoví pro běžný rok ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí s přihlédnutím k celkovému hospodářskému stavu sirotčích pokladen. Základem pro číselný výpočet příspěvků v běžném roce budou schválené roční výkazy stavu aktiv a pasiv sirotčích pokladen, a to za správní rok, který určí ministr spravedlnosti; úhrn správních přebytků se pro výpočet příspěvků zaokrouhlí nahoru na celé tisíce Kčs.
(3) Náhradou za částky věnované účelům péče o mládež ze správních přebytků sirotčích pokladen se přikazují soustředěným reservním fondům sirotčích pokladen (§ 12) dosavadní Společné reservní fondy sirotčích pokladen, zřízené u presidií zemských soudů jako volné administrativní fondy, úrokový výnos soudních deposit uložených hromadně na vkladní knížky soudů nebo na běžné účty soudů u spořitelen a od 1. ledna 1947 výnos dávky z odměn správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců podle čl. XIII zákona ze dne 27. března 1931, č. 64 Sb., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí.
(4) Dlužníci, kteří se zavázali platiti pro účely péče o sirotky a péče o mládež 1/2 % zvýšení úroků z hypotekárních zápůjček jim poskytnutých ze jmění sirotčích pokladen, zprošťují se koncem roku 1946