dnes je 26.5.2024

Input:

193/1947 Sb., Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetrnychus altheae)

č. 193/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. října 1947
o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae).
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 17 a 17 zákona ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb., o ochraně výroby rostlinné:
§ 1.
Pěstitelé chmele ve chmelařských výrobních oblastech (§ 1 vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 161 Sb., jímž se provádí zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele) jsou povinni na svůj náklad chrániti vhodnými prostředky (§ 2) chmelové porosty před napadením sviluškou chmelovou (Epitetranychus altheae) a hubiti ji ve všech vývojových stupních (vajíčka, larvy všech vývojových stupňů včetně nymf a dospělé jedince).
§ 2.
Prostředky k ochraně chmelových porostů před napadením sviluškou chmelovou jsou:
a) zničení napadených chmelových keřů, oddělených větví, listů a hlávek chmele po sklizni, nejpozději při zažloutnutí listů, odříznutím, sebráním a zneškodněním, zejména jejich spálením, zkompostováním, po případě zkrmením, tak, aby bylo znemožněno přezimování svilušky;
b) desinfekce [písm. c)] tyčí, používaných k vedení chmelových keřů, bylo-li jich dříve použito ve chmelnicích, napadených sviluškou chmelovou;
c) včasný a řádný postřik dovolenými prostředky na ochranu rostlin, obsahujícími sirné sloučeniny nebo jiné účinné látky, jež příslušný ústav pro ochranu rostlin (§ 5) podle potřeby oznámí místním národním výborům chmelařských obcí a příslušným oblastním organisacím pěstitelů chmele, při čemž opisem uvědomí ministerstvo zemědělství.
§ 3.
(1) Povinnost, uloženou pěstitelům chmele v § 2, písm. b) a c), připomene místní národní výbor obcí, ve kterých se pěstuje chmel, každoročně v prvé polovině měsíce března, povinnost uloženou v § 2, písm. a) každoročně v době sklízení chmele.
(2) Místní a okresní národní výbory a oblastní organisace pěstitelů chmele (§ 17, odst. 3 zák. č. 89/1934 Sb.), dbají, aby byla zachovávána ustanovení tohoto nařízení. Zjistí-li se, že pěstitel chmele přes upozornění podle odstavce 1 bezdůvodně nesplnil povinnost podle § 1, provede potřebné opatření místní národní výbor na útraty pěstitele; zanedbá-li místní národní výbor tuto povinnost, provede opatření na jeho místě okresní národní výbor.
§ 4.
(1) Vyskytne-li se sviluška chmelová v nebezpečném rozsahu, nebo hrozí-li takové vyskytnutí, jsou všichni vlastníci pozemků v obci nebo v jinak určené oblasti povinni provésti potřebná opatření společně na svůj náklad.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 může se místní národní výbor usnésti na tom, že obec provede potřebná opatření v celém svém obvodu nebo v jeho části, při čemž jsou vlastníci pozemků povinni všechna tato opatření na svých pozemcích snášeti a při tom býti podle usnesení místního národního výboru spolučinni. Útraty se hradí zatím z obecní pokladny; místní národní výbor je rozvrhne na účastníky poměrně podle výměry porostů napadených nebo ohrožených sviluškou chmelovou.
§ 5.
(1) Odborným dozorem na zachovávání ustanovení zákona č. 165/1924 Sb., pokud jde o opatření proti svilušce chmelové, se pověřují tyto výzkumné