dnes je 26.2.2024

Input:

193/1950 Zb., Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári

193/1950 Zb.
[zrušené č. 22/1954 Zb.]
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 20. decembra 1950,
ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári.
Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 2 ods. 2 č. 1 zákona č. 320/1948 Sb., o územnej organizácii krajských a okresných súdov:
§ 1.
(1) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru vo Fiľakove sa určuje vo Fiľakove.
(2) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru v Poltári sa určuje v Poltári.
§ 2.
Okresný súd v Jesenskom zaniká.
§ 3.
Tým sa menia a doplňujú prílohy k § 4 nariadenia ministra spravodlivosti č. 11/1949 Sb., ktorým sa určujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.