dnes je 18.4.2024

Input:

194/1947 Sb., Vládní nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revizi první pozemkové reformy a o její vyznačení ve veřejných knihách

č. 194/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. listopadu 1947
o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy (dále jen „zákon“), a podle zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, ve znění zákonů ze dne 11. července 1919, č. 387 Sb., a ze dne 11. března 1921, č. 108 Sb. (dále jen „záborový zákon“):
Předmět soupisu
§ 1.
(1) Předmětem soupisu jest pozemkový majetek (§§ 2 a 4 záborového zákona), který byl zabrán státem podle záborového zákona a podle předpisů jej provádějících, pokud
1. byl rozhodnutím nebo opatřením vydaným bývalým státním pozemkovým úřadem, ministerstvem zemědělství nebo bývalým pozemkovým úřadem pro Čechy a Moravu, na Slovensku též býv. státním pozemkovým úřadem, (dále jen „pozemkový úřad“)
a) podle § 3, písm. a) záborového zákona ze záboru vyloučen,
b) podle § 11 záborového zákona ze záboru propuštěn,
c) podle § 20 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb., kterým se vydávají po rozumu § 10 záborového zákona ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr k přidělené půdě (zákon přídělový), vlastníku ponechán, je-li dosud ve vlastnictví osob, u nichž byl ze záboru vyloučen nebo propuštěn (ponechán), nebo jejich dědiců,
2. o něm nebylo dosud rozhodnuto ani propuštěním ze záboru podle § 11 záborového zákona, ani ponecháním podle § 20 přídělového zákona, a u něhož nebylo dosud provedeno přídělové řízení (dohody o převzetí zabrané půdy),
3. o něm bylo rozhodnuto, že u něho nebude použito ustanovení § 4 záborového zákona, po případě pokud byl z toho důvodu rozhodnutím pozemkového úřadu ze záboru propuštěn.
(2) Předmětem soupisu je dále pozemkový majetek (§§ 2 a 4 záborového zákona), který byl zabrán státem podle záborového zákona a předpisů jej provádějících, náležející k zemědělským a lesním podnikům nebo jiným samostatným hospodářským jednotkám (polesím, oborám a pod.), vytvořeným z nemovitostí získaných
a) přídělem nebo směnou podle přídělového zákona,
b) koupí ze zabraného majetku se schválením pozemkového úřadu podle § 7 záborového zákona,
c) koupí z majetku uvedeného v odstavci 1, č. 1, písm. a) až c), pokud výměra u jednoho vlastníka nebo spoluvlastníků (§§ 2 a 4 záborového zákona) přesahuje celkem 50 ha veškeré půdy. Do této výměry se nezapočítává pozemkový majetek, který nebyl získán z půdy původně zabrané nebo ze záboru propuštěné (vlastníku ponechané).
(3) Předmětem soupisu jsou též soubory nemovitostí, které se po vyhlášení záborového zákona (24. dubna 1919) soustředily ve vlastnictví jediné osoby, týchž spoluvlastníků, nerozvedených manželů nebo rodičů a dětí prvého stupně ze svobodného majetku pozemkového, jsou podle §§ 2 a 3 záborového zákona předmětem záboru a přesahují výměru uvedenou v § 2 záborového zákona (§ 4 záborového zákona), pokud o nich dosud nebylo rozhodnuto.
§ 2.
(1) Ke zjištění výjimek z revise podle § 16 zákona jest předmětem soupisu též