dnes je 26.5.2024

Input:

194/1949 Sb., Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství

č. 194/1949 Zb.
[zrušené č. 502/2007 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1949
o nabývání a pozbývání československého státního občanství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Nabývání státního občanství.
§ 1.
Narozením.
(1) Dítě, které se narodí na území Československé republiky a jehož otec nebo matka je občanem, nabývá narozením státního občanství.
(2) Dítě, které se narodí v cizině, nabývá narozením státního občanství, jsou-li jeho otec i matka občany; dítě, které se narodí v cizině a jehož otec nebo matka je občanem, kdežto druhý z rodičů je cizincem, nabývá státního občanství, vysloví-li s tím souhlas krajský národní výbor na žádost toho z rodičů, který je občanem. Žádost o souhlas může býti podána do jednoho roku od narození.
(3) Dítě, které bylo nalezeno v útlém věku na území Československé republiky, je občanem, dokud se neprokáže, že má jinou státní příslušnost.
§ 2.
Sňatkem.
(1) Cizinka nabývá státního občanství sňatkem s občanem, vysloví-li krajský národní výbor na její žádost s nabytím souhlas. Žádost o souhlas může býti podána již před sňatkem, nejpozději však do šesti měsíců po něm. I když byl souhlas udělen po sňatku, hledí se na věc tak, jako by byla cizinka nabyla státního občanství dnem sňatku.
(2) Státního občanství nabývají s cizinkou její děti mladší 15 let, které pojala do své žádosti.
§ 3.
Udělením.
(1) Státní občanství uděluje ministerstvo vnitra žadatelům, kteří
a) se neprovinili proti Československé republice nebo jejímu lidově demokratickému zřízení,
b) bydlí v tuzemsku nepřetržitě alespoň pět let,
c) při nabytí státního občanství pozbudou, pokud nejsou bezdomovci, své dosavadní státní příslušnosti.
(2) Ministerstvo vnitra uděluje státní občanství podle volné úvahy; v případech hodných zvláštního zřetele může je uděliti i osobě, která nevyhovuje ustanovením odstavce 1, písm. b) a c).
(3) Manželé mohou žádat o udělení státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, nabývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.
§ 4.
Státoobčanský slib.
(1) Nabytí státního občanství sňatkem a udělením státního občanství stává se pro osoby starší 15 let účinným teprve složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu vždy věren a oddán (věrna a oddána) republice Československé a jejímu lidově demokratickému zřízení a že budu řádně plnit všechny povinnosti jejího občana (její občanky)“.
(2) Jen ve výjimečných případech může býti složení státoobčanského slibu ministerstvem vnitra prominuto.
ČÁST DRUHÁ.
Pozbývání státního občanství.
§ 5.
Sňatkem.
Občanka pozbývá státního občanství sňatkem s cizincem, nabývá-li sňatkem státní příslušnosti svého manžela podle právního řádu jeho vlasti. Krajský národní výbor může však na její žádost, podanou buď před sňatkem nebo nejpozději do šesti měsíců po něm, vyslovit, že se jí ponechává státní občanství. I když došlo k příznivému vyřízení žádosti až po sňatku, jest míti za to, že ztráta státního občanství nenastala.
§ 6.
Propuštěním.
(1) Státního