dnes je 21.7.2024

Input:

194/1949 Sb., Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění účinném k 29.3.1990

č. 194/1949 Zb.
[zrušené č. 502/2007 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1949
o nabývání a pozbývání československého státního občanství.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
72/1958 Sb.
(k 11.11.1958)
mění, doplňuje
ÚZ 73/1958 Sb.
 
 
165/1968 Sb.
(k 1.1.1969)
ruší § 1, § 2, § 4, § 9
39/1969 Sb.
(k 8.5.1969)
ruší § 3 odst. 2 a § 11
88/1990 Sb.
(k 29.3.1990)
vypouští § 7
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
§ 1
(zrušen 165/1968 Sb.)
(1) Dítě, které se narodí na území Československé republiky a jehož otec nebo matka je občanem, nabývá narozením státního občanství.
(2) Dítě, které se narodí v cizině, nabývá narozením státního občanství, jsou-li jeho otec i matka občany; dítě, které se narodí v cizině a jehož otec nebo matka je občanem, kdežto druhý z rodičů je cizincem, nabývá státního občanství, vysloví-li s tím souhlas výkonný orgán okresního národního výboru na žádost toho z rodičů, který je občanem. Žádost o souhlas může být podána do jednoho roku do narození.
(3) Dítě, které bylo nalezeno v útlém věku na území Československé republiky, je občanem, dokud se neprokáže, že má jinou státní příslušnost.
§ 2
(zrušen 165/1968 Sb.)
§ 3
Udělením
(1) Státní občanství lze udělit na žádost osobám, které bydlí na území Československé republiky nepřetržitě alespoň pět let a při nabytí státního občanství pozbudou, pokud nejsou bezdomovci, své dosavadní státní příslušnosti.
(2) (zrušen 39/1969 Sb.)
(3) Manželé mohou žádat o udělení státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, nabývají státního občanství spolu s otcem s matkou.
§ 4
(zrušen 165/1968 Sb.)
ČÁST DRUHÁ
POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
§ 5
Zrušen
§ 6
Propuštěním
(1) Státního občanství pozbývá ten, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Státní občanství zaniká dnem doručení listiny o propuštění.
(2) Manželé mohou žádat o propuštění ze státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, pozbývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.
§ 7
(vypuštěn 88/1990 Sb.)
§ 8
Rodinní příslušníci
(1) Československá státní občanka nepozbývá uzavřením manželství s cizincem nebo s bezdomovcem státního občanství.
(2) Pozbytí státního občanství u jednoho z manželů nemá vliv na státní občanství druhého manžela nebo dětí, pokud tento zákon nestanoví jinak.
ČÁST TŘETÍ
PŘÍSLUŠNOST
§ 9
(zrušen 165/1968 Sb.)
ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
§ 10
(1) Počátečním dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti všeobecné předpisy o nabývání a pozbývání státního občanství.
Zejména se zrušují:
1. ustanovení § 28, věty druhé a §§ 29, 30, 31 a 32 obč. zák.1) ,
2. vystěhovalecký patent ze dne 24. března 1832, č. 2557 sb. zák. soud.,
3. dekrety dvorské kanceláře upravující věci státního občanství,
4. zák. čl. L/1879 o nabývání a pozbývání státního občanství a zák. čl. IV/1886 o naturalizaci hromadných repatriantů,
5. ustanovení §§ 2 a 3 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v Republice československé,
6. vyhláška ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 255 Sb.,