dnes je 21.7.2024

Input:

194/1950 Sb., Nařízení o sazbách za advokátské a notářské výkony, platné do 31.12.1951

č. 194/1950 Zb.
[zrušené č. 116/1951 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 20. prosince 1950
o sazbách za advokátské a notářské výkony.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 7 odst. 1 zákona č. 322/1948 Sb., o advokacii, podle § 32 odst. 1 zákona č. 201/1949 Sb., o notářství, a § 138 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních:
§ 1.
(1) Advokátské a notářské výkony se odměňují podle úřední sazby.
(2) Za výkony v sazbě neuvedené náleží odměna, stanovená sazbou za obdobné výkony téhož nebo podobného druhu (v tomtéž nebo podobném druhu řízení).
(3) Se souhlasem příslušného krajského sdružení advokátů nebo příslušného krajského sboru notářského je možno v odůvodněných případech od sazby se odchýlit.
§ 2.
V odměně nejsou zahrnuty a hradí se zvláště:
1. výdaje na soudní poplatky, poštovné a jiné hotové výdaje,
2. náhrada cestovních výdajů, spojených s provedením vnějšího pracovního výkonu,
3. náhrada za promeškaný čas.
§ 3.
(1) Odměna náleží za úplné vyřízení svěřeného případu, a to bez rozdílu, jde-li o výkony před soudem, úřadem nebo orgánem veřejné správy nebo mimo ně. V soudním a ve správním řízení náleží za činnost v každé stolici zvláštní odměny.
(2) Odměna za jednotlivé výkony se určí zlomkem celkové odměny podle toho, jakou pracovní námahu a pracovní dobu bylo třeba vynaložiti na tyto výkony ve srovnání s pracovní námahou a pracovní dobou, která byla vynaložena nebo byla by vynaložena při obvyklém průběhu na úplné vyřízení věci.
§ 4.
Ve vlastní věci má advokát nárok na odměnu podle sazby jen tehdy, jde-li o věci souvisící s výkonem advokacie.
§ 5.
Podrobné sazby odměn, jakož i případy, kdy nenáleží odměna, a podmínky a výši náhrady za promeškaný čas stanoví ministerstvo spravedlnosti a vyhlásí je v příslušném úředním listě (§ 5 odst. 1 vl. nař. č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen).
§ 6.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
(2) Toto nařízení platí pro advokátské a notářské výkony, provedené po počátku jeho účinnosti. Ve věcech neskončených v den počátku jeho účinnosti se určí odměna za výkony, provedené počínaje tímto dnem, podle zásady uvedené v § 3 odst. 2.
 
Zápotocký v.r.
Dr. Rais v.r.