dnes je 21.7.2024

Input:

196/1947 Sb., Úmluva, jíž se zřizuje Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu

č. 196/1947 Zb.
Úmluva,
jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
DNE 16. LISTOPADU 1945
BYLA V LONDÝNĚ SJEDNÁNA
TATO ÚMLUVA:
Text v jazyce anglickém a francouzském je uveden v částce 93/1947 od strany 1045.
(Překlad.)
Úmluva,
jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu.
VLÁDY ČLENSKÝCH STÁTŮ TÉTO ÚMLUVY JMÉNEM SVÝCH NÁRODU PROHLAŠUJÍ,
že, poněvadž války se rodí v mysli lidí, je třeba v mysli lidí vybudovati obranu míru;
poněvadž vzájemné nepochopení národů bylo vždy v dějinách původem podezřívání a nedůvěry mezi národy, čímž se jejich nedorozumění příliš často zvrhla ve válku;
poněvadž velká a hrozná válka, jež se právě skončila, stala se možnou jen popřením demokratického ideálu důstojnosti, rovnosti a úcty k lidské bytosti a vůli nahraditi jej dogmatem o nerovnosti ras a lidí, využívající neznalosti a předsudků;
poněvadž lidská důstojnost vyžaduje, aby se šířily kultura a vzdělání ke spravedlnosti, svobodě a míru a poněvadž tato věc je posvátnou povinností, jež všechny národy musí plniti v duchu vzájemné pomoci;
poněvadž mír, založený toliko na hospodářských a politických dohodách vlád, nemohl by získati jednomyslný, trvalý a upřímný souhlas národů a poněvadž tento mír musí býti založen na duševní a mravní solidaritě lidstva,
Z TĚCHTO DŮVODŮ
signatární státy této úmluvy, jsouce rozhodnuty zabezpečiti všem úplný a stejný přístup ke vzdělání, svobodné sledování objektivní pravdy a svobodnou výměnu myšlenek a poznatků, usnesly se na rozvíjení a rozhojnění styků mezi svými národy, aby se mohly vzájemně lépe poznati a aby mohly nabýti přesnějšího a správnějšího poznání života každého z nich.
K TOMU CÍLI
zakládají tímto Organisaci Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu, aby spoluprací národů celého světa postupně dosáhly na poli výchovy, vědy a osvěty cílů mezinárodního míru a společného blahobytu lidstva, pro něž byla Organisace Spojených národů ustavena a jež její charta vyhlašuje.
Článek I.
Účel a činnost.
1. Snahou Organisace je přispěti k zachování míru a bezpečnosti utužením spolupráce mezi národy pomocí výchovy, vědy a osvěty, aby byla zajištěna všeobecná úcta ke spravedlnosti, zákonu, lidským právům a základním svobodám pro všechny, bez rozdílu rady, pohlaví, jazyka nebo náboženství, jež charta Spojených národů přiznává všem národům.
2. Za tím účelem Organisace:
a) podporuje poznávání a vzájemné pochopení národů, propůjčujíc svou pomoc prostředkům sloužícím informování širokých vrstev; doporučuje k tomu cíli takové mezinárodní dohody, jež považuje za užitečné k usnadnění volného oběhu myšlenek, slovem i obrazem;
b) dává mohutný impuls lidovýchově a šíření osvěty:
spoluprací s členskými státy, které si toho přejí, k rozvoji jejich výchovné činnosti; zaváděním spolupráce mezi národy, směřující k postupnému uskutečňování ideálu stejné příležitosti ke vzdělání pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví a jakéhokoliv rozlišování hospodářského nebo sociálního; navrhováním výchovných metod, hodících se k tomu, aby děti celého světa byly připraveny na zodpovědnost svobodného