dnes je 26.2.2024

Input:

196/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních, platné do 6.5.1953

č. 196/1948 Zb.
[zrušené č. 31/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. července 1948.
kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 6 a §§ 21, 26, 31 a 32 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):
Plánovité budování sítě škol národních a středních.
§ 1.
Ministerstvo školství a osvěty vydá v dohodě s ministerstvy vnitra, financí, techniky, sociální péče a zdravotnictví podrobné směrnice o tom, jak se opatřují podklady potřebné k vypracování plánu na vybudování sítě škol národních a středních.
§ 2.
Podle směrnic uvedených v § 1 opatřují okresní školní úřady za účasti nositelů věcného nákladu na školy, zástupců místních národních výborů zúčastněných obcí, příslušné složky jednotné odborové organisace, okresní péče o mládež a svých znalců pedagogického, technického a zdravotního podklady pro vypracování plánu na vybudování sítě škol a předkládají je se svou zprávou zemskému školnímu úřadu.
§ 3.
Zemské školní úřady vypracovávají podle podkladů dodaných jim okresními školními úřady jednotný návrh na vybudování sítě škol ve svém obvodě a předkládají jej ministerstvu školství a osvěty.
§ 4.
Ministerstvo školství a osvěty vyslechne o dílčích návrzích, které mu předložily zemské školní úřady, výzkumné ústavy pedagogické a jednotnou odborovou organisaci a stanoví celkový plán pro vybudování sítě škol národních a středních v dohodě s ministerstvy vnitra, financí, techniky, sociální péče a zdravotnictví.
Obvody národních a středních škol.
Zřizování a zrušování národních a středních škol a jejich tříd.
§ 5.
(1) Má-li se zříditi národní nebo střední škola, stanoví se nejprve její předpokládaný obvod, a to tak, aby jej tvořilo území obce nebo její části, po případě také území dvou nebo více obcí nebo jejich částí, a aby děti v něm bydlící zpravidla neměly ze svého bydliště po schůdné cestě do národní školy dále než 3 km, do střední školy dále než 5 km. S větší vzdáleností lze při stanovení obvodu počítati, umožňuje-li pravidelnou včasnou docházku všech dotyčných žáků do školy hromadný dopravní prostředek (železnice, autobus nebo pod.).
(2) Za sídlo školy se určí obec, která je pro docházku žactva nejvýhodnější.
§ 6.
(1) Národní škola se zpravidla zřídí, je-li v jejím předpokládaném obvodu podle průměru posledních tří školních roků nejméně 20 dětí, které jsou povinny choditi do národní školy a nemohou pro vzdálenost, neschůdnost cesty nebo pro dopravní poměry docházeti do jiné národní školy.
(2) Střední škola se zpravidla zřídí, je-li v jejím předpokládaném obvodu podle průměru posledních tří školních roků nejméně 100 dětí, které jsou povinny choditi do střední školy a pro vzdálenost, neschůdnost cesty nebo pro dopravní poměry nemohou docházeti do jiné střední školy. Zřízení střední školy může býti výjimečně povoleno i při menším počtu dětí, zejména v řídce obydlených krajích, a to zvláště, dá-li se očekávati, že se v nejbližších letech počet dětí zvýší.
§ 7.
(1) Národní a střední školy zřizuje