dnes je 21.5.2024

Input:

196/1949 Sb., Zákon o soukromém vyučování v oboru umění, platné do 27.12.1960

č. 196/1949 Zb.
[zrušené č. 186/1960 Zb.]
ZÁKON
ze dne 14. července 1949
o soukromém vyučování v oboru umění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Soukromým vyučováním v oboru umění se rozumí veškeré vyučování v jednotlivých oborech umění poskytované za úplatu, s výjimkou vyučování na učilištích zřízených státem, svazky lidové správy nebo jednotnou odborovou organisací.
§ 2.
(1) Soukromě vyučovati jednotlivým oborům umění může na povolení okresního národního výboru jen ten, kdo má odbornou způsobilost pro příslušný obor umění, a to osobně bez prostřednictví zjednaných učitelů.
(2) Soukromé vyučování smí být veřejně ohlašováno jen jako „soukromé vyučování“ spolu s údajem jména vyučujícího a oboru, uvedeného v povolení okresního národního výboru.
§ 3.
Okresní národní výbor odejme oprávnění k soukromému vyučování osobě,
a) která je vyloučena ze zápisu do stálých voličských seznamů,
b) jejíž učitelská činnost vykazuje hrubé nedostatky,
c) která nezahájí vyučování do jednoho roku poté, kdy jí bylo oprávnění uděleno,
d) která nevyučuje po dobu delší jednoho roku, nejde-li o případ hodný zvláštního zřetele.
§ 4.
Předpisy o odborné způsobilosti vyučovati jednotlivým oborům umění, o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění vydá ministr školství, věd a umění nařízením.
§ 5.
Vrchní dozor nad soukromým vyučováním v oboru umění přísluší ministerstvu školství, věd a umění.
§ 6.
Osoby, kterým bylo vydáno oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění podle dosavadních předpisů před účinností tohoto zákona, mohou požádati do 3 měsíců ode dne počátku účinnosti nařízení vydaného podle § 4 o povolení k soukromému vyučování podle tohoto zákona, jinak jejich oprávnění zaniká. Až do pravoplatného rozhodnutí o této žádosti mohou pokračovati ve vyučování.
§ 7.
Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisům podle něho vydaným se trestají, nejde-li o čin přísněji trestný, jako správní přestupek vězením (uzamčením) do jednoho měsíce nebo pokutou do 10 000 Kčs, nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se podle míry zavinění uloží náhradní trest vězení (uzamčení) do jednoho měsíce. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati jeden měsíc.
§ 8.
Nařízení ze dne 27. června 1850, č. 309 ř. z., o soukromém vyučování, pozbývá platnosti pro soukromé vyučování v oboru umění.
§ 9.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.