dnes je 20.7.2024

Input:

197/1948 Sb., Vládní nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích, platné do 6.5.1953

č. 197/1948 Zb.
[zrušené č. 31/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. července 1948
o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 57, odst. 2 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):
§ 1.
Výchovným a vzdělávacím oborům a naukám (společenským, jazykovým, matematice, přírodním vědám, filosofii, oborům technickým, estetickým, zdravotním a tělovýchovným) vyučuje se na gymnasiu jednak jako povinným, jednak jako nepovinným předmětům.
§ 2.
(1) Povinné předměty na gymnasiu jsou buď společné pro všechny žáky nebo volitelné.
(2) Společné povinné předměty pro všechny žáky jsou jazyk vyučovací, jazyk ruský, další živý jazyk, občanská nauka, filosofie, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, fysika, matematika, výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova.
(3) Volitelné povinné předměty jsou jazyk latinský, deskriptivní geometrie a rozšířená výtvarná výchova. Žák si volí buď jazyk latinský nebo deskriptivní geometrii a rozšířenou výtvarnou výchovu.
§ 3.
Stanoví-li vláda podle § 3, odst. 2 školského zákona, že se na některé škole vyučuje v jazyku jiném než českém nebo slovenském, musí se na této škole vždy vyučovati jazyku českému nebo slovenskému a jazyku ruskému.
§ 4.
Nepovinné předměty, kterým se vyučuje v odděleních, jsou latinský a deskriptivní geometrie (pro žáky, kteří si tyto předměty nezvolili za povinné), náboženství a po případě ještě další jazyk.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1948; provede je ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.