dnes je 7.12.2023

Input:

197/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, platné do 31.12.1974

č. 197/1964 Zb.
[zrušené č. 124/1974 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 7. prosince 1964,
kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy stanoví podle - 16 písm. c) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
(1) Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel se vztahuje na provozovatele a řidiče těchto vozidel. Jako provozovatel motorového vozidla se pro účely této vyhlášky posuzuje i ten, kdo použije motorového vozidla bez vědomí nebo proti vůli provozovatele, jakož i provozovatel podniku, v němž je motorové vozidlo v opravě.
(2) Motorovým vozidlem se pro účely této vyhlášky rozumí - s výjimkou vozidel kolejových a trolejových - každé vozidlo, jež se může pohybovat vlastní motorickou silou, bez ohledu na to, zda se pro ně vydává technický průkaz motorového vozidla nebo obdobný průkaz vyžadovaný pro motorová vozidla v cizině, či nikoli; za motorová vozidla se považují i přívěsy a návěsy k těmto vozidlům.
(3) Pojištění provozovatelů a řidičů motorových vozidel, která mají trvalé stanoviště v Československé socialistické republice (dále jen „tuzemská motorová vozidla“), se týká pojistných událostí, k nimž dojde na území Evropy a na mimoevropském území Svazu sovětských socialistických republik; pojištění provozovatelů a řidičů motorových vozidel, která mají trvalé stanoviště v cizině (dále jen „cizozemská motorová vozidla“), se týká pojistných událostí, k nimž dojde na území Československé socialistické republiky.
§ 2
(1) Provozovatel a řidič motorového vozidla (dále jen „pojištěný“) má právo, aby Státní pojišťovna (dále jen „pojišťovna“) za něho nahradila škodu způsobenou provozem motorového vozidla jinému na zdraví nebo usmrcením, jakož i poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením věci, avšak jen pokud pojištěný za tyto škody ze zákona odpovídá a pokud se dále nestanoví jinak.
(2) Skutečnost, kterou byla škoda způsobena, je pojistnou událostí.
§ 3
Za škodu způsobenou občanu na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské ceny je pojišťovna povinna poskytnout plnění nejvýše 5000 Kčs za jednu věc (sbírku) a za škodu na penězích nejvýše 2000 Kčs.
§ 4
(1) Pojišťovna je povinna nahradit za pojištěného náklady obhajoby před soudem I. stupně v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí; náklady obhajoby před odvolacím soudem je povinna nahradit jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala.
(2) Pojišťovna je povinna nahradit za pojištěného náklady občanskoprávního řízení o náhradě škody, jestliže se zavázala k jejich úhradě nebo jestliže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše plnění pojišťovny. Náklady mimosoudního projednání nároků poškozeného je pojišťovna povinna nahradit za pojištěného jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala.
§ 5
Pojišťovna není povinna nahradit