dnes je 21.5.2024

Input:

199/1949 Sb., Zákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností, platné do 30.4.1960

č. 199/1949 Zb.
[zrušené č. 76/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1949
o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vojenským osobám z povolání nebo v záloze lze propůjčit titul vyšší vojenské hodnosti, než kterou skutečně mají, na dobu, po kterou toho vyžaduje funkce nebo služební úkol, jimiž byly dočasně pověřeny.
§ 2.
Vojenským osobám ve výslužbě nebo v záloze lze propůjčit titul vojenské hodnosti nejblíže vyšší, než je vojenská hodnost, kterou skutečně mají, jestliže
a) konaly alespoň 20 let řádně a úspěšně službu v československé branné moci nebo
b) jsou účastníky národního boje za osvobození podle zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo
c) při vykonávání vojenské služby spojené se zvýšeným ohrožením zdraví nebo života utrpěly bez vlastní viny úraz nebo poruchu na zdraví, způsobující trvalou neschopnost k vojenské službě.
§ 3.
Titul vyšší vojenské hodnosti podle § 1 nebo 2 propůjčuje orgán, jemuž přísluší jmenovat nebo povýšit vojenské osoby do hodnosti, jejíž titul se propůjčuje.
§ 4.
(1) Propůjčením titulu vyšší vojenské hodnosti zůstává branný poměr dotčené osoby nezměněn. Pokud ministerstvo národní obrany nestanoví s ohledem na účel propůjčení titulu vyšší vojenské hodnosti jinak, příslušejí osobě, jíž byl titul vyšší vojenské hodnosti propůjčen, všechna práva a povinnosti, které by jí příslušely, kdyby do téže hodnosti byla skutečně povýšena; propůjčení titulu vyšší vojenské hodnosti však nezakládá nárok na úpravu služebních (odpočivných, zaopatřovacích) platů ani jakýchkoliv jiných vedlejších pravidelných nebo občasných náležitostí.
(2) Propůjčení titulu vyšší vojenské hodnosti zaniká uplynutím doby, na kterou byl propůjčen, nebo odnětím vojenské hodnosti, kterou dotčená vojenská osoba skutečně má.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahuje též na případy, kdy titul vyšší vojenské hodnosti (čestný titul) byl udělen podle dosavadních předpisů.
§ 5.
Použivatelnost vládního nařízení ze dne 2. března 1939, č. 60 Sb., o čestných titulech státních a jiných veřejných zaměstnanců, se zrušuje, pokud se jím upravuje propůjčování čestných titulů vojenským osobám.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.