dnes je 26.5.2024

Input:

2/1946 Sb., Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik, platné do 30.12.1992

č. 2/1946 Zb.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo dňa 22. novembra 1945
o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Dočasné Národné shromaždenie súhlasí:
1. so smluvou medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa 29. júna 1945,
2. s protokolom ku smluve medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa 29. júna 1945.
§ 2.
Zmena štátneho územia, sjednaná smluvou a protokolom, uvedenými v § 1, a zmeny štátnych hraníc nastalé v dôsledku tejto smluvy a protokolu k nej, nabývajú s medzinárodnou účinnosťou aj účinnosť vnútroštátnu.
§ 3.
Tento zákon nabýva účinnosti dňov vyhlásenia; prevedú ho minister vnútra a minister zahraničných vecí v dohode so súčastnenými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Masaryk v. r.
Nosek v. r.