dnes je 19.7.2024

Input:

2/1953 Sb., Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku

č. 2/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 99/1963 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra spravodlivosti
zo dňa 31. decembra 1952
o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku.1)
Podľa čl. II zákona č. 68/1952 Sb., ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok, vyhlasujem v prílohe úplné znenie zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok), ako vyplýva z neskorších predpisov.
 
Dr. Rais v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 2/1953 Sb.
ZÁKON
zo dňa 25 októbra 1950
č. 142 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok), v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
PREHĽAD OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU.
PRVÁ ČASŤ.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.
 
Účel zákona
§ 1
Dosah ustanovení prvej časti
§ 2
Právomoc všeobecných súdov
§ 3
Senát. Jediný sudca
§ 4
Účastní
§ 5
Prokurátor
§ 6
Návod a poučenie účastníkov
§ 7
DRUHÁ HLAVA.
SÚDNY A SÚDNE OSOBY.
PRVÝ DIEL.
Príslušnosť súdu.
 
Všeobecný súd
§§ 8 - 11
Určenie príslušnosti Najvyšším súdom
§ 12
Príslušnosť na procesné úkony, ktoré nevyžadujú rozhodovanie
§ 13
Trvanie príslušnosti
§ 14
Územný rozsah činnosti súdu
§ 15
Dožiadanie
§ 16
Prikázanie veci inému súdu. Spory o príslušnosť a o právomoc
§§ 17 - 20
DRUHÝ DIEL.
Vylúčenie súdnych osôb.
 
Dôvody vylúčenia sudcov (sudcov z ľudu)
§ 21
Rozhodovanie o vylúčení sudcov (sudcov z ľudu)
§ 22
Vylúčenie iných orgánov
§ 23
TRETIA HLAVA.
OSOBY ZÚČASTNENÉ NA KONANÍ.
PRVÝ DIEL.
Procesná spôsobilosť.
 
Kto má procesnú spôsobilosť
§ 24
Zastúpenie procesne nespôsobilého účastníka
§ 25
Preukaz oprávnenia na zastupovanie
§ 26
Skúmanie procesnej spôsobilosti a odstránenie jej nedostatku
§§ 27 - 28
Ustanovenie opatrovníka
§ 29
DRUHÝ DIEL.
Zmocnenie a plnomocenstvo.
 
Zastúpenie zmocnencom
§ 30
Zastupovanie štátu
§ 31
Kto môže byť zmocnencom
§ 32
Zastupovanie osôb neschopných zrozumiteľne sa vyjadrovať
§ 33
Preukázanie plnomocenstva
§ 34
Druhy plnomocenstva
§ 35
Procesné plnomocenstvo
§ 36
Trvanie procesného plnomocenstva
§ 37
Odvolanie a výpoveď plnomocenstva
§ 38
Následky nedostatku plnomocenstva
§ 39
ŠTVRTÁ HLAVA.
KONANIE NA SÚDE PRVEJ STOLICE.
PRVÝ DIEL.
Súdna pokonávka pred začatím konania.
 
Súdna pokonávka pred začatím konania
§ 40
DRUHÝ DIEL.
Začatie konania. Návrhy a podania.
 
Začatie konania
§ 41
Návrh na začatie konania
§ 42
Všeobecné náležitosti písomných podaní
§§ 43, 44
Odstránenie chýb písomných podaní
§ 45
TRETÍ DIEL.
Doručovanie.
 
Spôsob doručovania
§ 46
Náhradné doručenie
§ 47
Doručovanie zmocnencovi
§ 48
Zmocnenec na prijímanie písomností
§ 49
Odopretie prijatia doručovanej písomnosti
§ 50
Doručenie verejnou vyhláškou. Ustanovenie opatrovníka
§§ 51, 52
Právomoc predsedu senátu pri doručovaní
§ 53
ŠTVRTÝ DIEL.
Skúmanie príslušnosti a právomoci.
 
Skúmanie príslušnosti a právomoci
§§ 54 - 58
PIATY DIEL.
Priebeh konania.
 
Postup v konaní
§ 59
Povinnosť účastníkov
§ 60
Ústne pojednávanie
§§ 61 - 67
Iné pojednávanie a podobné sudcovské úkony
§ 68
Výsluch účastníka
§ 69
Predbežné otázky
§ 70
Spojenie niekoľkých vecí
§ 71
Zmena návrhu
§ 72