dnes je 9.12.2023

Input:

2/1956 Sb., Vládní nařízení o organisaci lesního hospodářství, platné do 31.12.1967

č. 2/1956 Zb.
[zrušené č. 128/1967 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. ledna 1956
o organisaci lesního hospodářství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:
§ 1.
(1) Lesní národní majetek spravují krajské správy lesů (dále jen „krajské správy“), pokud nebyl převeden do správy jiné organisace státního socialistického sektoru.
(2) Krajské správy jsou hospodářskými organisacemi; jsou právnickými osobami a zapisují se do podnikového rejstříku.
§ 2.
Pro krajské správy platí obdobně předpisy o národních podnicích, pokud toto nařízení, po případě statut krajských správ nestanoví jinak.
§ 3.
(1) Krajské správy provozují zejména pěstění, obnovu a ochranu lesů, těžbu a odvoz dříví, hospodaří lesními semeny a sazenicemi a provádějí lesnicko-technické meliorace, jakož i výkup surového dříví v rozsahu stanoveném statutem. Vykonávají též odbornou správu lesů; hospodaří v lesích, jež jim byly dány do užívání.
(2) Řídící činnost a společné záležitosti obstarávají krajské správy zpravidla přímo, ostatní činnosti vykonávají prostřednictvím výrobních složek (závodů).
§ 4.
(1) Závody provozují zejména pěstění, obnovu a ochranu lesa, těžbu, odvoz a výkup dříví; mohou být zřízeny též pro obstarávání zvláštních úkolů lesního hospodářství.
(2) Závody jsou samostatnými účetními jednotkami s obratovým účtem pro financování provozu; závody se nezapisují do podnikového rejstříku.
§ 5.
Právní poměry, organisaci, činnost, hospodaření a řízení krajských správ upraví statut, který vydá ministr lesů a dřevařského průmyslu se souhlasem vlády.
§ 6.
Krajské správy se zřizují z dosavadních krajských správ lesů a správ lesního hospodářství a z národních podniků pro těžbu dříví, které zanikají bez likvidace. Ministr lesů a dřevařského průmyslu stanoví sídla a obvody působnosti krajských správ.
§ 7.
(1) K zajištění vyučovacích a vědeckých úkolů lesnických vysokých škol v úzkém vztahu k potřebám lesního hospodářství zřídí ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě s ministrem školství zvláštní fakultní lesní hospodářství, do jejichž správy převede určité části lesního národního majetku.
(2) Statut správ fakultních lesních hospodářství upraví právní povahu, organisační začlenění a podrobnosti provozu těchto hospodářství.
(3) Statut správ fakultních lesních hospodářství vydá ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
§ 8.
(1) Pro hospodářskou úpravu lesů se zřizují jako rozpočtové organisace ústavy pro hospodářskou úpravu lesů, jeden pro české kraje a jeden pro Slovensko.
(2) Statut ústavů vydá ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
§ 9.
Zrušuje se vládní nařízení č. 124/1951 Sb., o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví.
§ 10.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provede je ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Krosnář v. r.