dnes je 7.12.2023

Input:

2/1959 Sb., Nařízení o změně přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.5.1962

č. 2/1959 Zb.
[zrušené č. 53/1962 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 16. ledna 1959
o změně Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1
Dnem 1. ledna 1959 nabylo účinnosti nové znění Přílohy I (Předpisy o látkách a o předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952. Týmž dnem pozbylo platnosti dosavadní znění této Přílohy, které bylo vydáno jako samostatná publikace podle § 3 nařízení ministra dopravy č. 5/1956 Sb.
§ 2
Nové znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 vydá ministerstvo dopravy jako samostatnou publikaci; její odevzdání do prodeje oznámí v Tarifním věstníku.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959.
 
Široký v.r.
Dr. Vlasák v.r.