dnes je 21.4.2024

Input:

2/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi, platné do 19.5.1997

č. 2/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. prosince 1963
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi
Dne 11. prosince 1963 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi.
Podle ustanovení článku 10, odstavec 1, Dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1964.
České znění dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky,
vedeny přáním dále prohlubovat přátelské vztahy svých zemí a
usilujíce o vytvoření podmínek, které by umožnily, aby lid jedné země se ještě lépe než doposud seznamoval s úspěchy socialistické výstavby, dějinami, kulturou, způsobem života a přírodními krásami druhé země,
rozhodly se usnadnit svým občanům vzájemné cestování mezi oběma zeměmi.
K sjednání této Dohody jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Otto Kličku,
náměstka ministra zahraničních věcí a
vláda Maďarské lidové republiky
Károlya Erdélyiho,
náměstka ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou se zcela ruší vízová povinnost, jak pokud jde o vstupní, tak o průjezdní víza.
Článek 2
1. Ustanovení článku 1 se vztahuje na občany smluvních stran, kteří mají trvalé bydliště
a) na státním území jedné ze smluvních stran
nebo
b) na státním území třetího státu,

pokud mají platný cestovní doklad (cestovní přílohu k občanskému průkazu - dále jen „cestovní příloha“ - nebo jiný cestovní doklad) vydaný příslušnými orgány státu, jehož jsou občany.
2. Osvobození od vízové povinnosti se nevztahuje na občany jedné smluvní strany, kteří se hodlají trvale usadit na státním území druhé smluvní strany.
Článek 3
1. Platné zákonné předpisy každé smluvní strany stanoví, komu může být vydán cestovní doklad.
2. Cestovní příloha bude obsahovat alespoň tyto údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození občana, číslo občanského průkazu, územní a časová platnost přílohy, doba pobytu, označení vydávajícího orgánu a datum vystavení; bude opatřena úředním razítkem a podpisem.
3. O případných změnách cestovních dokladů se budou smluvní strany předem informovat.
Článek 4
Děti, které nemají podle právních předpisů státu, jehož jsou občany, vlastní občanský průkaz a cestují s rodiči, budou zapsány v cestovním dokladu svých rodičů. Pokud cestují bez rodičů, bude jim vydán samostatný cestovní doklad opatřený fotografií.
Článek 5
Státní hranice Československé socialistické republiky a Maďarské lidové republiky mohou občané smluvních stran překračovat je na hraničních přechodech.
Článek 6
1. Délku pobytu občana jedné smluvní strany