dnes je 16.4.2024

Input:

2/1966 Sb., Vládní vyhláška o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů, platné do 22.12.1969

č. 2/1966 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 1966
o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 41 odst. 2 autorského zákona č. 35/1965 Sb.:
ČÁST I
Kulturní fondy
§ 1
(1) Podporu tvůrčí činnosti literární, vědecké a umělecké zajišťují kulturní fondy, a to pro obor písemnictví, obor novinářství a obor tvůrčí činnosti v oblasti divadla a filmu:
Český literární fond se sekcí pro vědeckou a odbornou literaturu, sekcí pro tvůrčí činnost v oblasti divadla a filmu a sekcí pro novinářství a
Slovenský literární fond s týmiž sekcemi, pro obor hudby:
Český hudební fond a Slovenský hudební fond, pro obor výtvarných umění a architektury:
Český fond výtvarných umění a slovenský fond výtvarných umění.
(2) Kulturní fondy (dále jen„fondy“) jsou socialistickými organizacemi, které mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se; sídlem českých fondů je Praha, sídlem slovenských fondů Bratislava.
§ 2
(1) Poslání fondů je cílevědomě podporovat pokrokovou literární, vědeckou a uměleckou tvorbu a uměleckou činnost vysoké ideové a estetické úrovně a společenského významu.
(2) Své poslání plní fondy zejména tím, že
a) všestranně vytvářejí vhodné podmínky pro vznik literárních, vědeckých a uměleckých děl a uměleckých výkonů,
b) zřizují a provozují podniky a účelová zařízení, jež jsou v souladu s posláním fondů,
c) zřizují pro tvůrčí práci domovy a kluby,
d) poskytují k podpoře tvůrčí činnosti půjčky, stipendia a cestovní příspěvky, popřípadě zajišťují různé služby,
e) poskytují v naléhavých případech tvůrčím pracovníkům, popř. jejich rodinným příslušníkům podpory.
(3) V oblasti vědy pečují fondy o rozvoj takové činnosti, jejímž výsledkem je dílo ve smyslu autorského zákona.
(4) Podrobnosti o úkolech jednotlivých fondů a jejich sekcí stanoví organizační řady těchto fondů (§ 16).
§ 3
Finančním základem hospodaření fondů jsou
a) příspěvky plynoucí fondů podle vládní vyhlášky č. 3/1966 Sb., o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům a podle vládní vyhlášky č. 4/1966 Sb., o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl,
b) výnosy jejich majetku, přebytky z jimi spravovaných podniků a účelových zařízení, dary a dědictví.
§ 4
(1) Správa fondů a jejich sekcí obstarávají jejich výbory.
(2) Do výborů literárních fondů jmenuje Svaz čs. spisovatelů (Svaz slovenských spisovatelů) pět členů, do výborů hudebních fondů jmenuje Svaz čs. skladatelů (Svaz slovenských skladatelů) pět členů, do výborů fondů výtvarných umění Svaz čs: výtvarných umělců (Svaz slovenských výtvarných umělců) pět členů a Svaz architektů ČSSR (Svaz slovenských architektů) tři členy.
(3) Výbory sekcí mají po pěti členech, které do sekcí pro vědeckou a odbornou literaturu jmenuje Československá akademie věd (Slovenská akademie věd), Odborový svaz zaměstnanců školství a kultury (Slovenská odborová rada) a Československá vědeckotechnická společnost (Slovenská rada Čs. vědeckotechnické společnosti), do sekcí pro tvůrčí činnost v oblasti divadla a filmu