dnes je 20.4.2024

Input:

20/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné

č. 20/1945 Zb.
Přetisk z roč. I, č. 10 Úředního věstníku
československého, vydaného v Londýně
dne 4. prosince 1940.
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 15. října 1940,
č. 2 Úř. věst. čsl.,
o prozatímním výkonu moci zákonodárné.
K návrhu vlády ustanovuji :
§ 1.
Dokud nebude možno prováděti ustanovení hlavy druhé ústavní listiny z 29. února 1920 o moci zákonodárné, bude president republiky úkony, které mu ukládá par. 64 č. 1 a č. 3 úst. listiny, pokud k nim je zapotřebí souhlasu Národního shromáždění, vykonávati se souhlasem vlády.
§ 2.
Předpisy, jimiž se mění, ruší nebo nově vydávají zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech presidentem republiky k návrhu vlády ve formě dekretů, které spolupodepíše předseda vlády, respektive členové vlády pověření jejich výkony.
§ 3.
Výkonem tohoto dekretu, který nabude účinnosti dnem jeho podepsání presidentem republiky, se pověřuje celá vláda.
Podepsáno v Londýně, dne 15. října 1940.
 
Dr. Edvard Beneš v. r.
Dr. Šrámek v. r.