dnes je 22.6.2024

Input:

20/1947 Sb., Zákon o povinných výtiscích, platné do 28.12.1949

č. 20/1947 Zb.
[zrušené č. 272/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. ledna 1947
o povinných výtiscích.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Povinnost odevzdati povinné výtisky se vztahuje na:
a) tiskoviny vytištěné nebo vydané v Československé republice,
b) tiskoviny, s výjimkou časopisů, vytištěné nebo vydané v cizině, má-li nakladatel (vydavatel) nebo původce bydliště (sídlo) v Československé republice.
§ 2.
(1) Tiskovinou podle tohoto zákona jsou spisy, vyobrazení nebo hudebniny, rozmnožené tiskem, nebo jiným mechanickým nebo chemickým způsobem, vyjímajíc díla kinematografická, fonografická, plastická a snímky fotografické.
(2) Časopisem jsou tiskoviny, které vycházejí v obdobích, třeba nepravidelných, nejsou jimi však díla vydávaná v sešitech nebo ve svazcích, třeba v pravidelných obdobích, tvoří-li svým obsahem celek o sobě.
(3) Nakladatelem (vydavatelem) jest i spolunakladatel, původcem i spolupůvodce.
§ 3.
Pokud není v dalším (§ 4) ustanoveno jinak, nevztahuje se povinnost odevzdati povinné výtisky na:
a) tiskoviny, které slouží jen potřebám domácím nebo společenským nebo které se vydávají pouze pro potřebu ústavů, podniků, obchodů a živností jako: navštívenky, pozvánky, rodinná oznámení, vstupenky, formuláře, blankety, vzorníky, prospekty, nálepky, oběžníky, pohlednice s vyobrazením nebo textem omezujícím se na blahopřání nebo upomínky na určité krajiny, kalendáře omezující se na astronomické, církevní, reklamní a programy (pořadí) nebo programové knížky zábavních podniků, filmové scénáře, ceníky a pod.;
b) tiskoviny určené jen k účelům volebním, jako voličské seznamy, kandidátní listiny, hlasovací lístky, volební provolání, obsahující pouze údaje o času a místě volby, označení strany, jména, stav a bydliště kandidátů a výzvu k volbě, jakož i tiskoviny omezující se na pouhé sdělení výsledků voleb;
c) tiskoviny (s výjimkou časopisů) rozmnožené strojem nebo jiným rozmnožovacím přístrojem nebo pomocí hektografu, autokopistu, šablony nebo protisku a pod., jsou-li určeny k tomu, aby byly dodány toliko určitě omezenému kruhu osob;
d) cenné papíry a cenné známky všeho druhu;
e) tiskoviny vydané státními úřady v oboru jejich působnosti.
§ 4.
(1) Po jednom povinném výtisku všech tiskovin uvedených v § 1 a na žádost i tiskovin uvedených v § 3, písm. a) a b) jest odevzdati k účelům trvalé úschovy (konservace) Národní a universitní knihovně v Praze a Universitní knihovně v Bratislavě. Dále jest odevzdati k účelům evidenčním tiskoviny uvedené v § 1, a to ministerstvu informací jeden výtisk, jakož i Knihovně Národního shromáždění na požádání jeden výtisk tiskovin uvedených v § 1 a v § 3, písm. b) a e).
(2) Po jednom povinném výtisku tiskovin uvedených v § 1, písm. a) a b) k účelům studijním jest odevzdati Zemské a universitní knihovně v Brně, Universitní knihovně v Olomouci a Slovenskej národnej knižnici v Turč. Sv. Martine. Po dvou povinných výtiscích všech knih pro mládež jest odevzdati Sukově knihovně při Výzkumném ústavu J. A. Komenského v Praze.
(3) Vláda určí nařízením, kterým úřadům a knihovnám jest odevzdati po povinném výtisku všech nebo