dnes je 26.5.2024

Input:

20/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů, platné do 31.12.1950

č. 20/1948 Zb.
[zrušené č. 173/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 3. února 1948,
kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Soudní poplatky.
ČÁST PRVNÍ.
Soudní poplatky v zemích České a Moravskoslezské.
§ 1.
Nařízení ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z., o soudních poplatcích (dále jen „nařízení“) a sazba k němu připojená (dále jen „sazba“), zákon ze dne 25. ledna 1922, č. 38 Sb., zákon ze dne 16. července 1931, č. 120 Sb., a zákon ze dne 21. prosince 1935, č. 255 Sb., se mění a doplňují podle dalších ustanovení §§ 2 až 8.
§ 2.
Sazby pevných poplatků a jejich nejnižší a nejvyšší výměry, platné v den 29. září 1938, se zvyšují o 150 % s výjimkami uvedenými v §§ 3 až 6.
§ 3.
(1) Zvýšení poplatku z podání stanovené v poznámce 3 k saz. pol. 1 činí bez zřetele na hodnotu předmětu sporu 12,- Kčs. V třetí větě poznámky 2 k saz. pol. 16 se vypouštějí slova „s tou odchylkou, že zvýšení poplatku činí 5,- Kčs.“
(2) Poznámka 4 k saz. pol. 1 se doplňuje takto: „haléřové částky se však zaokrouhlí nahoru na celé Kčs“.
(3) Poplatek 5,- Kčs stanovený v poznámkách 2 k saz. pol. 8, 15 a 24, v saz. pol. 16, písm. a) a 17, písm. a) a v poznámkách 1 k saz. pol. 16, 29 a 31 se zvyšuje na 12,- Kčs.
(4) Poplatek 20,- Kčs stanovený v saz. pol. 29, písm. b) se zvyšuje na 60,- Kčs.
(5) Poplatek 40,- Kčs stanovený v saz. pol. 30, písm. c) se zvyšuje na 120,- Kčs.
(6) Poplatky 15,- Kčs stanovené v saz. pol. 31 se zvyšují na 40,- Kčs.
§ 4.
Sazba stanovená v saz. pol. 6, písm. D, c) se nahrazuje touto sazbou:
 
 
 
„do
1 000,-
Kčs
včetně
5,-
Kčs
přes
1 000,-
Kčs
2000,-
''
''
15,-
''
''
2 000,-
''
5000,-
''
''
25,-
''
''
5 000,-
''
10 000,-
''
''
40,-
''
''
10 000,-
''
20 000,-
''
''
60,-
''
''
20 000,-
''
100 000,-
''
''
80,-
''
''
100 000,-
''
 
''
''
120,-
''“
§ 5.
Pevné poplatky stanovené v saz. pol. 6, písm. A a C, 26, 27, 29, písm. a) a 30, písm. a) se nezvyšují.
§ 6.
(1) Hodnota předmětu sporu 15 000,- Kčs uvedená v saz. pol. 6, písm. A se zvyšuje na 30 000,- Kčs.
(2) Nejvyšší výměry poplatků stanovené v saz. pol. 6, písm. B, D, b) a E, a), odst. 2 a v saz. pol. 7, písm. a), č. 2 se zvyšují z 200,- Kčs na 400,- Kčs, z 50,- Kčs na 120,- Kčs a ze 100,- Kčs na 250,- Kčs.
(3) Hodnoty stanovené v § 15 a § 17, odst. 2 nařízení ve znění čl. I, odst. 1 zákona č. 120/1931 Sb., se zvyšují z 300,- Kčs na 500,- Kčs, z 2000,- Kčs na 5000,- Kčs a z 10 000,- Kčs na 20,- 000 Kčs.
§ 7.
(1) V § 13 nařízení se připojuje další odstavec tohoto znění:
„(4) Použije-li obchodník nebo živnostník obchodního dopisu, podmínečně od poplatku osvobozeného, jako důkazního prostředku v civilním sporu nebo v exekučním řízení, podléhá tento dopis poplatku podle povahy právního jednání osvědčeného v něm, avšak jen podle hodnoty předmětu sporu. Zapraviti poplatek je povinen ten, kdo dopisu použil, a to kolkovými známkami nalepenými na dopis. Přesahuje-li poplatek 300,- Kčs, může býti zaplacen také přímo po vyměření; v tomto případě je poplatník povinen ohlásiti dopis