dnes je 25.7.2024

Input:

20/1950 Sb., Nařízení o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování

č. 20/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 20. února 1950
o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování.
Ministr techniky nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Každý projekt čistíren odpadních vod výrobních podniků (průmyslových závodů a j.), jakož i zařízení na čištění nebo využití jejich odpadních vod (dále jen „čistírny“) musí býti přezkoušen s hlediska plánovacího, s hlediska účelnosti, hospodárnosti a technické proveditelnosti. Totéž platí o projektech čistíren odpadních vod z nemocnice, léčebných ústavů a pod. (dále jen „nemocnice“).
§ 2.
Projekt uvedený v § 1 musí obsahovati:
1. přehlednou situaci v měřítku 1:75.000;
2. polohopisný plán v měřítku alespoň 1:2880 s vyznačením všech objektů a jejich částí, v nichž vznikají odpadní vody; do plánu nutno zakresliti stoky nebo odpadky, které odvádějí odpadní vody z jednotlivých objektů a u výrobních podniků podle potřeby i z jednotlivých provozních místností;
3. podélné profily stok a čistíren v měřítku 1:1000 pro délky a 1:100 pro výšky včetně odpadu po vyústění do odpadního toku, rybníka, nádrže a j. (dále jen „tok“), s vyznačením jeho charakteristických vodních stavů;
4. podrobné plány stavebních objektů v měřítku 1:50 nebo 1:100;
5. technickou zprávu se všemi výpočty a s podklady směrodatnými pro dimensování kanalisační sítě a pro navržení čistírny; kromě toho nutno v ní uvésti tyto údaje:
a) data potřebná s hlediska státního vodohospodářského plánu;
b) hydrologická data o odpadním toku, do něhož se odpadní vody mají vypouštěti:
c) doložené údaje o jakosti vody toku v místě projektovaného vypouštění odpadních vod;
d) seznam zdrojů znečištění; pokud se projevuje znatelně jejich vliv na jakost vody v místě vypouštění odpadních vod;
e) popis rozsahu a způsobu výroby s údaji o používaných surovinách včetně potřebných schemat, pokud je nutný k přezkoušení, a dále o množství, druhu a jakosti vod;
f) počet osazenstva provozovny nebo nemocnice anebo jejich části, která má býti připojena na čistírnu;
g) návrh opatření, kterými se sníží znečištění během výroby (na př. samostatné zachycení a zneškodnění malých množství koncentrovaných odpadních vod, návrh na využití hodnotných látek z odpadních vod, návrh na úsporné vypírání suroviny a výrobků, návrh recirkulace provozní vody, vyloučení závadných látek z odpadních vod);
h) návrh obsluhovacího řádu čistírny;
6. podrobný rozpočet stavebního nákladu s výkazy kubatur a potřebou stavebních hmot a strojního zařízení, včetně tlakových trub, tvarovek a armatur.
§ 3.
Jde-li o nový nebo dosud dostatečně nevyzkoušený způsob čištění průmyslových odpadních vod, je stavebník povinen před vypracováním podrobného projektu předložiti krajskému národnímu výboru povšechný návrh, který musí obsahovati:
1. polohopisný plán uvedený v § 2 č. 2;
2. podélný profil čistírny a odpadu po vyústění do odpadního toku s vyznačením jeho charakteristických vodních stavů;
3. technickou