dnes je 21.4.2024

Input:

20/1954 Sb., Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy, platné do 19.12.1991

č. 20/1954 Zb.
[zrušené č. 42/1972 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. dubna 1954
o organisaci státní báňské správy.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Státní báňskou správu vykonávají:
1. ústřední báňský úřad v Praze,
2. obvodní báňské úřady v Praze, Kladně, Plzni, Kutné Hoře, Karlových Varech, Teplicích, Brně, Ostravě, Banské Bystrici, Košicích a Spišské Nové Vsi.
(2) Zřizuje se další obvodní báňský úřad se sídlem v Bratislavě pro obvod krajského národního výboru v Bratislavě.
§ 2.
(1) Ústřední báňský úřad se zřizuje při vládě republiky Československé jako ústřední orgán státní správy.
(2) V čele ústředního báňského úřadu je jeho předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.
§ 3.
(1) Předsedu obvodního báňského úřadu jmenuje a odvolává předseda ústředního báňského úřadu.
(2) Předseda ústředního báňského úřadu může vyhláškou v Úředním listě měnit sídla a obvody obvodních báňských úřadů, zřizovat pobočky obvodních báňských úřadů a vymezit jejich působnost.
§ 4.
Zaměstnanci báňských úřadů jsou státními zaměstnanci; jejich osobním úřadem je ústřední báňský úřad.
§ 5.
(1) Báňská hejtmanství v Praze a Brně jsou zrušena.
(2) Revírní báňské úřady v českých zemích se mění na obvodní báňské úřady.
§ 6.
Podrobnější úpravu, pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, provede vláda.
§ 7.
Předpisy, pokud odporují ustanovením tohoto nařízení, se zrušují.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1954; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
 
 
Dr. Dolanský v. r.
Málek v. r.
gen. arm. Dr. Čepička
v. r. Maurer v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Uher v. r.
Dr. Neuman v. r.
Barák v. r.
Nosek v. r.
Beran v. r.
Plojhar v. r.
David v. r.
Poláček v. r.
Dvořák v. r.
Pospíšil v. r.
Ďuriš v. r.
Ing. Púčik v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Reitmajer v. r.
Jonáš v. r.
Smida v. r.
Krajčír v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Krosnář v. r.
Dr. Škoda v. r.
Dr.Kyselý v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Štoll v. r.