dnes je 25.2.2024

Input:

20/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

č. 20/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. února 1961
o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
Dne 11. března 1960 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou republikou a Iráckou republikou.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 20. července 1960. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno vládě Irácké republiky nótou ze dne 10. srpna 1960 a její schválení vládou Irácké republiky bylo sděleno československé vládě nótou ze dne 22. srpna 1960.
Podle svého článku 10 Dohoda nabyla platnosti dnem 22. srpna 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o letecké dopravě mezi Československou republikou a Iráckou republikou Vláda Československé republiky a vláda Irácké republiky
vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem podpory a rozvíjení vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi jejich územími a přes jejich území
se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a v její Příloze za účelem zřízení leteckých služeb na tratích v Příloze uvedených. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.
Článek 2
1. Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozu dohodnutých leteckých služeb na stanovených tratích.
2. Jakmile druhá smluvní strana obdrží oznámení o určení, poskytne bez neodůvodněných průtahů určenému leteckému podniku příslušná provozní oprávnění s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.
3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, jejichž plnění tyto úřady normálně a přiměřeně vyžadují při provozování mezinárodních leteckých služeb.
4. Každá ze smluvních stran bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy nebo jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude provedeno jen po předchozím jednání s druhou smluvní stranou, pokud okamžité zastavení činnosti nebo uložení podmínek není nutné k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů.
Článek 3
1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se ke vstupu na její území nebo výstupu letadel provozujících mezinárodní lety nebo k provozu těchto letadel na jejím území budou platit pro letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se ke vstupu na její území nebo výstupu cestujících, posádek nebo nákladů letadla, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví,