dnes je 30.9.2023

Input:

200/1948 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti

č. 200/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12.července 1948
o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 29 zákona ze dne 11. července 1947, č. 149 Sb., o národní bezpečnosti (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Toto nařízení se vztahuje na členy Sboru národní bezpečnosti (dále jen „Sbor“), kteří se jimi stali:
a) z příslušníků kriminální služby podle ustanovení § 6, odst. 1, č. 2, písm. a) zákona nebo
b) za zaměstnanců, u nichž byly splněny podmínky stanovené v § 6, odst. 1, č. 2, písm. b) zákona.
(2) Příslušníky kriminální služby podle odstavce 1, písm. a) se rozumějí zaměstnanci, kteří do dne 7. září 1947 byli úředníky vedoucí kriminální služby (I. služební třída), úředníky zvýšené kriminální služby (II. služební třída), úředníky střední kriminální služby (III. služební třída) nebo gážisty kriminální služby mimo služební třídy.
(3) Za zaměstnance podle odstavce 1, písm. b) nutno považovati úředníky právní služby (Ib služební třída), úředníky vyšší správní služby (Ib služební třída) a úředníky vyšší pomocné správní služby (II. služební třída). Ministr vnitra určí v dohodě s ministrem financí, u kterých z úředníků pomocné správní služby (III. služební třída), z úředníků kancelářské služby (IV. služební třída), ze zaměstnanců v pomocné službě kancelářské a ze smluvních zaměstnanců, je splněna podmínka § 6, odst. 1, č. 2, písm. b) zákona.
§ 2.
(1) Na členy Sboru ve smyslu ustanovení § 1 se vztahují ustanovení části čtvrté, dílu II zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona) a zákona ze dne 4. července 1923, č. 153 Sb.; kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací, jakož i příslušné jejich prováděcí předpisy, vesměs ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
(2) Služební a platové poměry zaměstnanců, kteří se stali členy Sboru (§ 1), se upraví přiměřeně podle zásad § 9 vládního nařízení ze dne 24. prosince 1942, č. 420 Sb., o zjednodušení a o nové úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě, a vládního nařízení ze dne 7. listopadu 1930, č. 163 Sb., o převzetí zaměstnanců samosprávných korporací do státní služby a jejich zařazení tak, jako kdyby tito zaměstnanci sloužili od počátku v bývalém četnictvu a jako kdyby se na ně od té doby vztahovaly dosavadní předpisy o bývalém četnictvu. Při tom se vychází z nejnižší platové stupnice, která je systemisována pro příslušnou služební kategorii (§§ 98, 122 a 130 platového zákona). Totéž platí o počátečním služném (§ 103, odst. 2, §§ 124, 125 a 135 platového zákona). Ze zvláště závažných služebních důvodů může ministr vnitra v dohodě s ministrem financí povoliti, aby zaměstnanec byl zařazen do platové stupnice téhož čísla a označení podle § 103, odst. 1. platového zákona ve znění zákona ze dne 16. května 1946, č. 139 Sb.
§ 3.
Úředníci vedoucí kriminální služby (I. služební třída), úředníci právní služby (Ib. služební třída), úředníci zvýšené kriminální služby (II.