dnes je 25.7.2024

Input:

200/1949 Sb., Zákon o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů, platné do 31.12.1952

č. 200/1949 Zb.
[zrušené č. 88/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1949
o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1) Tento zákon platí pro
a) vojenské osoby v činné službě a vojenské chovance,
b) příslušníky Sboru národní bezpečnosti (SNB),
c) příslušníky Sboru vězeňské stráže (SVS).
(2) Vojenskými chovanci jsou osoby, které se vzdělávají nebo cvičí pro službu vojenských osob z povolání nebo zdokonalují nebo cvičí ve zvláštních odvětvích vojenské služby jako elévové, učni, dorostenci nebo žáci, a nejsou vojenskými osobami.
Oddíl 1.
Vojenské osoby z počtu mužstva v činné službě, poddůstojníci v činné službě vyjímajíc poddůstojníky z povolání a vojenští chovanci.
§ 2.
Náležitosti.
Vojenským osobám z počtu mužstva v činné službě, poddůstojníkům v činné službě vyjímajíc poddůstojníky z povolání a vojenským chovancům příslušejí náležitosti
1. naturálií (§ 3), jimiž jsou
a) stravování a kuřivo,
b) výstroj,
c) ubytování,
2. peněžní, jimiž jsou
a) služné (u vojenských chovanců kapesné), po případě nemocniční nebo vězeňský příspěvek (§ 4),
b) služební přídavky (§ 5),
c) zástupné (§ 6),
d) hospodárnostní prémie a jednorázové odměny (§ 7).
§ 3.
Naturální náležitosti.
Naturální náležitosti, po případě peněžní náhrada za ně, se poskytují ve výměře a za podmínek stanovených předpisy, které vydá ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí.
§ 4.
Služné (kapesné), nemocniční a vězeňský příspěvek.
Výměru denního služného (kapesného), po případě denního nemocničního a denního vězeňského příspěvku, a podmínky pro vznik nároku na tyto náležitosti stanoví ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí.
§ 5.
Služební přídavky.
(1) Služební přídavky mohou být přiznány osobám uvedeným v § 2, pokud vykonávají služby
1. obtížnější nebo spojené s tělesnou námahou podstatně vyšší, než obvyklá vojenská služba, nebo
2. ohrožující zdraví nebo bezpečnost života.
(2) V jakém rozsahu a za jakých podmínek lze služební přídavky přiznat, stanoví ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí.
§ 6.
Zástupné.
Osobám uvedeným v § 2, které zastávají u vojenských útvarů služební místa plánovaná (§ 10) pro důstojníky z povolání nebo poddůstojníky z povolání, může být přiznáno zástupné ve výši stanovené vládou. Vláda může svěřit podrobnější úpravu ministru národní obrany,a který též stanoví bližší podmínky pro přiznávání zástupného.
§ 7.
Hospodárnostní prémie a jednorázové odměny.
Ustanovení o hospodárnostních prémiích a jednorázových odměnách pro vojenské osoby z povolání (§ 17, odst. 1, č. 2 a 3) platí obdobně pro osoby uvedené v § 2.
§ 8.
Společná ustanovení.
(1) Způsob výplaty (poskytování) a řízení při nesprávné výměře nebo výplatě náležitostí stanoví předpis vydaný ministerstvem národní obrany.
(2) Náležitosti osob uvedených v § 2 nemohou být exekucí zabaveny nebo zajištěny ani dobrovolnou úmluvou zastaveny nebo postoupeny a nepodléhají až na výjimku uvedenou v odstavci 3 administrativním srážkám.
(3) Zástupné podléhá administrativním srážkám pro pohledávky státu,