dnes je 27.5.2024

Input:

200/1950 Sb., Vládní nařízení o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů, platné do 31.12.1953

č. 200/1950 Zb.
[zrušené č. 110/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950
o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě úřadů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 35/1950 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon):
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1) Nařízení upravuje nakládání s nemovitým národním majetkem, který nespravují národní výbory nebo který není svěřen do správy národních nebo komunálních podniků a jiných socialistických právnických osob.
(2) O nakládání s majetkem, kterého stát nabyl konfiskací nebo znárodněním, a s majetkem získaným pro účely pozemkových reforem platí zvláštní předpisy o tom vydané, ledaže již tento majetek podle uvedených zvláštních předpisů přešel do správy ústředních úřadů nebo jejich podřízených úřadů , ústavů nebo zařízení.
(3) O poměrech bytového majetku národního ve správě ústředních úřadů platí toto nařízení jen potud, pokud nejsou upraveny zákonem č. 110/1950 Sb., o organizaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství, nebo zákonem č. 94/1950 Sb., o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti.
§ 2.
(1) Nemovitý národní majetek, pro který platí toto nařízení, spravují ústřední úřady. Příslušným ústředním úřadem je úřad, do jehož působnosti patří úkony, k jejichž plnění majetek slouží, nebo pro nějž bylo majetku nabyto; není-li příslušnost zřejmá, dohodnou se dotčené ústřední úřady, kterému z nich bude správa majetku příslušet.
(2) Ústřední úřad, který nemovitý národní majetek spravuje, může pověřit podřízené úřady, ústavy nebo zařízení, aby v rámci předpisů a daných pokynů obstarávaly udržování nemovitosti a činily opatření plynoucí z jejího obvyklého užívání (hospodářská správa).
§ 3.
(1) Ústřední úřad převádí nemovitý národní majetek do správy jiného ústředního úřadu v dohodě s ním; převyšuje-li cena tohoto majetku 5,000.000 Kčs, postupují ústřední orgány v dohodě s ministerstvem financí.
(2) Převody částí nemovitého národního majetku, které jsou ve správě ústředních úřadů, do správy národních výborů, národních a komunálních podniků a jiných socialistických právnických osob a naopak ze správy národních výborů, národních a komunálních podniků a jiných socialistických právnických osob na ústřední úřady upravují zvláštní předpisy.
(3) Při převodu správy budou zároveň učiněna opatření potřebná se zřetelem k závadám váznoucím na nemovitosti a podle předpisů o státním hospodaření opatření potřebná k finančnímu zajištění účelového určení nemovitosti.
§ 4.
(1) Ústřední úřad je povolán udržovat a zvelebovat nemovitý národní majetek co nejúčelněji sloužil svému společenskému poslání. Úřad je povolán ke všem úkonům, které souvisí se správou tohoto majetku; předpisy o působnosti finančních prokuratur nejsou dotčeny. Dále je úřad oprávněn a povinen v rámci příslušných předpisů učinit všechna opatření, jichž vyžaduje péče o tento majetek, po případě navrhnout vhodná opatření příslušnému úřadu.
(2) Ministerstvo techniky navrhuje příslušným ústředním úřadům vhodná opatření, jichž vyžaduje péče o nemovitý