dnes je 26.5.2024

Input:

201/1946 Sb., Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie, platné do 31.12.1948

č. 201/1946 Zb.
[zrušené č. 322/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 16. října 1946
o úpravě některých otázek týkajících se advokacie.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Působnost advokátní komory v Praze vztahuje se na obvod zemského soudu v Praze.
(2) Působnost advokátní komory v Brně vztahuje se na obvod zemského soudu v Brně.
§ 2.
(1) Ustanovení § 5, odst. 1 zákona ze dne 31. ledna 1922, č. 40 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech, ve znění čl. I zákona ze dne 26. května 1936, č. 144 Sb., bude zníti:
„(1) Žadatel o zápis do seznamu advokátů musí prokázati, že byl na území republiky Československé nebo před 28. říjnem 1918 na území bývalého Rakousko-Uherska v právní službě zaměstnán po dobu pěti let. Z této služby musí právní služba u advokáta trvati nejméně čtyři roky. Právní služba u řádného soudu, u státního zastupitelství (vojenského prokurátora), u notáře, u úřadu správního nebo finančního, ať se koná pro výcvik nebo jiný účel, se započítává úhrnem jen do jednoho roku.“
(2) Ustanovení § 6, odst. 1 advokátního řádu uvedeného zákonem ze dne 6. července 1868, č. 96 ř. z., bude zníti:
„(1) Justiční služba konaná po složení soudcovské zkoušky po dobu pěti let v hodnosti nejméně okresního soudce nahrazuje přípravnou právní službu, požadavek doktorátu a advokátní zkoušky.“
(3) Ustanovení § 7, odst. 2 advokátního řádu bude zníti:
„(2) Jsou-li zákonné podmínky splněny, povolí výbor zápis, pokud není závady podle trestního zákona nebo podle tohoto zákona a pokud není dotčen veřejný zájem. Proti odepření povolení může si žadatel stěžovati u advokátní komory v 15 dnech od doručení k ministerstvu spravedlnosti.“
(4) Ustanovení § 21 advokátního řádu bude zníti:
„(1) Přesídlení povolí advokátu výbor advokátní komory jen, není-li dotčen veřejný zájem. Proti odepření povolení může si advokát stěžovati u advokátní komory v 15 dnech od doručení k ministerstvu spravedlnosti.
(2) Přesídlení je přípustné po uplynutí 3 měsíců od povolení; výbor advokátní komory může tuto dobu zkrátiti nebo prominouti, jsou-li tu závažné důvody.
(3) O přesídlení do obvodu jiné advokátní komory rozhodne výbor této komory. Povolení jest oznámiti též výboru advokátní komory dosavadního sídla advokátova, který je příslušný rozhodnouti o zkrácení nebo prominutí doby uvedené v odstavci 2.
(4) Povolení přesídlení vyhlásí výbor advokátní komory v listě, ve kterém se uveřejňují úřední vyhlášky, a zároveň o tom uvědomí presidium zemského soudu, presidium nejvyššího soudu a ministerstvo spravedlnosti.“
(5) Ustanovení § 27, písm. d) advokátního řádu bude zníti:
„d) přezkoumávati a schvalovati konečné účty o komorním hospodářství předložené výborem;“
(6) Ustanovení § 28, písm. d) a písm. h) advokátního řádu budou zníti:
„d) spravovati hospodářské věci advokátní komory, usnášeti se o rozpočtu komorních příjmů a vydání, určovati a vybírati příspěvky členů a rozdělovati schodek na členy komory;
h) zřizovati prozatím náměstka, když některý advokát zemře nebo když onemocní, není přítomen nebo nemůže vykonávati advokacii z jiných právních nebo