dnes je 17.4.2024

Input:

201/1948 Sb., Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti

č. 201/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1948
o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 121, odst. 2 a § 123 zákona ze dne 24. června 1926 č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 29 zákona ze dne 11. července 1947, č. 149 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
(1) V oboru ministerstva vnitra se zřizují služební kategorie důstojníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen „důstojníci Sboru“), vyžaduje se pro ustanovení na služební místa v těchto kategoriích předběžné vzdělání, po případě se stanoví blíže způsob doplňování těchto kategorií (§ 22 zák. č. 149/1947 Sb.) a zařaďují se tyto kategorie do služebních tříd, jak jest uvedeno v příloze k tomuto nařízení, která je jeho součástí.
(2) Ministr vnitra stanoví, kteří důstojníci Sboru se pokládají za důstojníky zbraní a kteří za důstojníky služeb.
§ 2.
(1) Ministr vnitra může určiti další zvláštní podmínky pro ustanovení důstojníkem Sboru.
(2) V případech, kde druh předběžného vzdělání předepsaného pro ustanovení na služební místo v některé služební kategorii není v příloze k tomuto nařízení podrobněji vymezen, může ministr vnitra v dohodě s ministrem školství a osvěty určiti, jak se předběžné vzdělání získá.
(3) Pokud nedojde k podrobné úpravě podle odstavců 1 a 2, postupuje se podle obdoby dosavadních předpisů.
§ 3.
Předepsaného vzdělání je nutno nabýti zpravidla na příslušné tuzemské škole. Výjimky povoluje ve zcela mimořádných případech vláda na souhlasný návrh ministerstva vnitra a ministerstva školství a osvěty.
§ 4.
Ze zvláště závažných služebních důvodů může vláda na souhlasný návrh ministerstva vnitra a ministerstva financí uděliti dispens od splnění podmínek předepsaných pro ustanovení důstojníkem Sboru.
§ 5.
Do služebních kategorií zřízených podle § 1 se převádějí
a) důstojníci Sboru, kteří jsou v den vyhlášení tohoto nařízení v činné službě, uvedené ve sloupci 4 přílohy,
b) příslušníci bývalé kriminální služby, kteří se stali členy Sboru podle § 6, odst. 1, č. 2, písm. a) zák. č. 149/1947 Sb., pokud tito zaměstnanci nebudou zařaděni podle vládního nařízení ze dne 12. července 1948, č. 200 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti, do kategorie gážistů mimo služební třídy, a
c) zaměstnanci, kteří se stali členy Sboru podle § 6, odst. 1, č. 2, písm. b) zák. č. 149/1947 Sb., pokud tito zaměstnanci nebudou zařaděni podle vládního nařízení ze dne 12. července 1948, č. 200 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti, do kategorie gážistů mimo služební třídy.
§ 6.
Ustanovení vládního nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků, pokud se vztahují na příslušníky četnictva a ustanovení vládního nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, pokud jím byly zřízeny v oboru ministerstva vnitra kategorie úředníků vyšší strážní služby (II. služební třída) a strážní služby (IV.