dnes je 20.7.2024

Input:

201/1950 Sb., Vládní nařízení o hmotném zásobování, platné do 23.1.1961

č. 201/1950 Zb.
[zrušené č. 1/1961 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950
o hmotném zásobování.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
ČÁST PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
K zajištění plynulého uskutečňování jednotného hospodářského plánu se hmotné zásobování plánuje, organisuje a řídí tak, aby veškeré hmotné zdroje národního hospodářství byly co nejúčelněji a nejhospodárněji využity v zájmu stálého vzrůstu společenské výroby a tím i stálého vzestupu blahobytu pracujících.
§ 2.
(1) V hmotném zásobování se výrobky podle důležitosti, kterou mají pro plnění plánovaných úkolů, dělí na klíčové, centralisované a decentralisované.
(2) Seznam klíčových, centralisovaných a decentralisovaných výrobků vydává státní úřad plánovací.
(3) Výrobky se rozumějí také suroviny a polotovary.
(4) Na energii se toto nařízení nevztahuje.
§ 3.
(1) Zásobování podle tohoto nařízení se řídí plány hmotného zásobování.
(2) Plán hmotného zásobování klíčovými výrobky vypracovává státní úřad plánovací a schvaluje vláda.
(3) Plán hmotného zásobování centralisovanými výrobky vypracovává ústředna hmotného zásobování (§ 7) a schvaluje státní úřad plánovací.
(4) Vypracování plánu hmotného zásobování decentralisovanými výrobky upraví pro jednotlivé úseky a odvětví státní úřad plánovací.
§ 4.
(1) Plány hmotného zásobování se skládají:
a) z hmotných bilancí, jimiž se stanoví hlavní proporce v zásobování a odbytu, jakož i proporce mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství,
b) z rozdělovacích plánů hmotného zásobování, které určují příděly výrobků pro jednotlivé ústřední plánovací orgány (ústřední úřady, generální ředitelství a pod.) a rozvrhují tyto příděly podle účelu použití (výroba, provoz, investice, údržba, zásoby, vývoz a pod.).
(2) Hmotné bilance se dělí na:
a) bilance výrobních prostředků, zajišťujících výrobní plány a plán výstavby; tyto bilance se dělí dále na bilance výrobků sloužících převážně investiční výstavbě (základní fondy) a na bilance výrobků používaných převážně k dalšímu zpracování (oběžné fondy),
b) bilance předmětů spotřebních, sloužících převážně ke krytí hmotných potřeb obyvatelstva.
§ 5.
Použití výrobků k jinému účelu, než stanoví plán hmotného zásobování, je zakázáno.
ČÁST DRUHÁ.
Orgány hmotného zásobování.
Oddíl I.
Státní úřad plánovací.
§ 6.
(1) Státní úřad plánovací je vrcholným plánovacím, řídícím a kontrolním orgánem v oboru hmotného zásobování.
(2) Státnímu úřadu plánovacímu přísluší zejména:
a) stanovit metodu, organisaci a techniku plánování a kontroly plnění plánů hmotného zásobování a koordinovat hmotné zásobování s potřebami všech hospodářských úseků,
b) stanovit zásady pro činnost orgánů hmotného zásobování,
c) stanovit zásady pro hospodaření s výrobky, pro způsob jejich odbytu a oběhu, jakož i zásobování jimi.
Oddíl II.
Ústředna hmotného zásobování.
§ 7.
(1) Jako ústřední úřad pro hmotné zásobování se zřizuje