dnes je 7.12.2023

Input:

201/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dohodě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau

č. 201/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. listopadu 1964
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau
Dne 16. listopadu 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau.
President republiky Dohodu ratifikoval dne 29. května 1963 a ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 22. září 1964.
Podle svého článku 26, odstavce 1, vstoupila Dohoda v platnost dne 22. září 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau
President Československé socialistické republiky a Státní rada Polské lidové republiky, vedeni přáním upravit československou průvozní dopravu přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau, se rozhodli sjednat tuto Dohodu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci: president Československé socialistické republiky
Emila Vrtiaka,
prvního náměstka ministra dopravy a spojů,
Státní rada Polské lidové republiky
Donata Tarantowicze,
státního podtajemníka v ministerstvu dopravy,

kteří po výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:
Oddíl I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
1. Polská lidová republika přiznává Československé socialistické republice za podmínek stanovených v této Dohodě právo provádět privilegovanou průvozní železniční dopravu přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau a v souvislosti s tím i právo začlenit tento úsek do tarifních vzdáleností Československých státních drah.
2. Privilegovaná průvozní železniční doprava, uvedená v odstavci 1, se nazývá v dalším textu této Dohody průvozní dopravou.
3. Pokud v průvozní dopravě nejsou některé otázky upraveny touto Dohodou, vztahují se na ně ustanovení Dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě, podepsané v Praze dne 31. ledna 1958.
Článek 2
V průvozní dopravě se nepřihlíží k státní příslušnosti cestujících, k původu zásilek zavazadel, spěšnin, zboží a poštovních zásilek, k státní příslušnosti odesílatele či příjemce a ke skutečnosti, komu železniční vozidla náležejí.
Článek 3
Průvozní dopravu vykonávají Československé státní dráhy svými vlaky a svým vlakovým personálem.
Článek 4
Na průvozní dopravu se na polském státním území vztahují polské předpisy týkající se pořádku, veřejné bezpečnosti a